Výsledky vyhľadávania

 1. Nakupovanie v roku 2030. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok


 2. Energetické zdroje Slovenska. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2018. ISSN 1337-9798, 2018, roč. 10, č. Január-Marec, s. 8-9.
  článok

  článok


 3. FRIDRICH, Martin. Hyperparameter optimization of artificial neural network in customer churn prediction using genetic algorithm. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017. ISSN 1802-8527, 2017, roč. 11, č. 28, s. 9-21.
  článok

  článok


 4. KLEPÁČ, Václav - HAMPEL, David. Predicting financial distress of agricultural companies in EU. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 8, s. 347-355.
  článok

  článok


 5. ČELKO, Ján - DRLIČIAK, Marek - RIPKA, Igor. Data structure of regional transport forecast model. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISSN 1335-4205, 2016, vol. 18, no. 4, pp. 56-60.
  článok

  článok


 6. HRUŠKA, Miroslav. Predikcia príjmov z investície vo vybraných hoteloch. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2016. ISSN 0139-8660, 2016, roč. 49, č. 1, s. 33-40.
  článok

  článok


 7. BAČIŠIN, Vladimír. Scenáre vývoja rizikového kapitálu. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4238-8, s. 12-18 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. CÚT, Stanislav. Predikovanie finančného úpadku podniku s využitím vybraných stromových štruktúr. In MEKON 2015. International scientific conference. MEKON 2015 : the CD of participants’ reviewed papers from 17th international conference : february 4-5, 2015, Ostrava, [Czech Republic] [elektronický zdroj]. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3684-3, s. 413-424.
  článok

  článok


 9. ŠIMO, Dušan - OBTULOVIČ, Peter. Vývoj a prognózy nezamestnanosti v SR a ich komparácia podľa krajov. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2015. ISSN 1338-6336, 2015, roč. 15, č. 1, s. 42-58 online.
  článok

  článok


 10. LEŠKOVÁ, Danica. POVAPSYS - Povodňový varovný a predpovedný systém. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. mimoriadne vydanie, s. 5-9.
  článok

  článok