Výsledky vyhľadávania

 1. JAKUBOVÁ, Zuzana. Manažment zmien a nástupníctvo v rodinných podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 223-229 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 2. SLÁVIK, Štefan. Migrácia ako závažná spoločenská zmena – poučenia z manažmentu zmien. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 536-542 online.
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda - ČAJKOVÁ, Andrea - LARIONOVA, Nina. Moderné trendy v manažmente organizácií miestnej samosprávy ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja. Recenzenti: Peter Škultéty, Galina Rokina. 1. vydanie. Brno : MSD, 2018. [209 s.] [10,8 AH]. PGTU 01/2015. ISBN 978-80-7392-285-6.
 4. DUGAS, Jaroslav - KRIŠTANOVÁ, Anna. Reinžiniering podnikových procesov. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 9 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. Recenzovali: Miroslav Grznár, Miroslav Majtán. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. 143 s. [7,8 AH]. VEGA 1/0109/17. ISBN 978-80-263-1365-6.
 6. PAPULOVÁ, Emília. Innovation change management and competitiveness of small and medium-sized enterprises. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 35-44 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 7. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Manažment zmien a jeho uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 3, s. 33-39 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 8. WALLNER, Jozef. Social innovations in the field of management sports subjects. In The research of the relationship between social innovation and the economy of an enterprise in order to increase the competitiveness of the business entity : proceedings of scientific papers. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8854-2, s. 101-105. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 9. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Uplatňovanie moderných trendov v manažmente v podnikoch na Slovensku. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4314-9, s. 17-29. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok

 10. PAPULOVÁ, Emília - GAJDOŠÍKOVÁ, Katarína. Riadenie inovačných zmien v malých a stredných podnikoch. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4314-9, s. 42-53. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok