Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-13 online. VEGA 1/0693/17, KEGA 030EU-4/2017.
  článok

  článok

 2. KICOVÁ, Marianna. Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb v kontexte IPSAS a IFRS. In Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitne IFRS, v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4570-9, s. 36-44.
  článok

  článok

 3. DRÁBIK, Henrich. Vysoké školy a ich postoj k spolupráci s hospodárskou praxou. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 1337-9313, 2018, roč. 10, č. 1, s. 14-25.
  článok

  článok

 4. STRIČÍKOVÁ, Andrea - STRIČÍK, Michal - ZUBRO, Tetyana. Comparison of Business Environment in Russia and Slovakia. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 81-90 online.
  článok

  článok

 5. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Finančná výkonnosť podnikateľských subjektov SR podľa predmetu podnikania. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 765-774 online.
  článok

  článok

 6. MACIKOVÁ, Lucia et al. Financial Aspects of Sustainability: An Evidence from Slovak Companies. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 7, pp. [1-15] online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 7. BELIČKOVÁ, Kornélia. Význam a výsledky sociálneho partnerstva organizácií tretieho sektora s verejným a súkromným sektorom v období transformácie centrálne plánovaných ekonomík – skúsenosti a perspektívy. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 16-23 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 8. DUPAĽ, Andrej - PORUBANOVÁ, Klaudia - RICHNÁK, Patrik. Innovation Centres and Their Significance in a Competitive Environment. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 2, pp. 170-176 online. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok

 9. KOVALEV, Andrej. Oceňovanie vplyvu informačno-regulačného prostredia na podnikovú sféru. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 325-336 CD-ROM. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok

 10. DRÁBIK, Henrich. Marketing vysokej školy z pohľadu subjektov hospodárskej praxe. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 61-68. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok