Výsledky vyhľadávania

 1. MICHŇOVÁ, Mária. Electronic Reverse Auction Efficiency in Private and Public Sector. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 85-94 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. SOCHANIČ, Vladislav. Stav vzdelávania zamestnancov v štátnych a súkromných podnikoch na území Slovenskej republiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 543-551 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 3. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-13 online. VEGA 1/0693/17, KEGA 030EU-4/2017.
  článok

  článok

 4. KRÁLIKOVÁ, Kristína - SURMA, Liudmila. E-government as One of the Guarantees of Public Procurement Legitimacy. In Počı́tačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy. medzinárodná vedecká konferencia. Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy : zbornı́k prı́spevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Brno : MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-333-4, s. 115-126.
  článok

  článok

 5. STRIČÍKOVÁ, Andrea - STRIČÍK, Michal - ZUBRO, Tetyana. Comparison of Business Environment in Russia and Slovakia. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 81-90 online.
  článok

  článok

 6. KICOVÁ, Marianna. Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb v kontexte IPSAS a IFRS. In Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitne IFRS, v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4570-9, s. 36-44.
  článok

  článok

 7. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Finančná výkonnosť podnikateľských subjektov SR podľa predmetu podnikania. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 765-774 online.
  článok

  článok

 8. DRÁBIK, Henrich. Vysoké školy a ich postoj k spolupráci s hospodárskou praxou. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 1337-9313, 2018, roč. 10, č. 1, s. 14-25.
  článok

  článok

 9. MACIKOVÁ, Lucia et al. Financial Aspects of Sustainability: An Evidence from Slovak Companies. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 7, pp. [1-15] online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 10. KOVALEV, Andrej. Oceňovanie vplyvu informačno-regulačného prostredia na podnikovú sféru. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 325-336 CD-ROM. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok