Výsledky vyhľadávania

 1. DROTÁR, Matej. Druhy právnych predpisov v školstve a ich záväznosť : všeobecné záväzné právne predpisy, usmernenia, opatrenia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 4, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. SÝKORA, Jozef. Verejné obstarávanie z hľadiska vybraných pravidiel a zodpovednosti. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 4, s. 17-18.
  článok

  článok

 3. UKROPEC, Anton. Monitorovanie kamerovým systémom z hľadiska ochrany osobných údajov. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 6, s. 17-20.
  článok

  článok

 4. MAJERNIČEK, Ondrej. Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov podľa smernice o reštrukturalizácii a insolvencii. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1339-8652, 2021, roč. 7, č. 5, s. 179-185.
  článok

  článok

 5. VALOVIČOVÁ, Zuzana et al. Nová smernica o pitnej vode. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 9-10, s. 7-11.
  článok

  článok

 6. KOČIŠ, Michal. DAC 6 v príkladoch. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 11, s. 49-62.
  článok

  článok

 7. KOČIŠ, Michal. Základná dokumentácia o transferovom oceňovaní – návod na prípravu. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 3, s. 50-73.
  článok

  článok

 8. TROŠANOVÁ, Mária. Transpozícia smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 3, s. 6-8.
  článok

  článok

 9. SADLOŇOVÁ, Mária. Minimálne sadzby na triedený zber a zhodnotenie odpadov z hľadiska práva Európskej únie a Ústavy Slovenskej republiky. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 4, s. 11-13.
  článok

  článok

 10. KOČIŠ, Michal. Ako pripraviť transferovú dokumentáciu v čase pandémie COVID-19? In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 4, s. 15-31.
  článok

  článok