Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽ, Peter - FILIPKO, Richard. Čína nám ukazuje dlhý nos : kým my sa dohadujeme o kilometri cesty, Číňania postavia celé mesto. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2018. ISSN 2585-7843, 2018, č. 8, s. 22-29.
  článok

  článok


 2. DŽUBÁKOVÁ, Martina - MELICH, Pavel. The Slovak Republic as Part of the Silk Road Project. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 1, s. 70-81.
  článok

  článok


 3. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Vybrané aspekty zahraničného obchodu Slovenska. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok


 4. BUCHLÁKOVÁ, Lenka - BALÁŽ, Peter. Ekonóm Baláž: Sme odkázaní na Čínu, Európa úplne zlenivela. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2017. ISSN 1335-4050, 22.-23. apríla 2017, roč. 27, č. 93, s. 14-16.
  článok

  článok


 5. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka/editori: Michal Klenka, Eva Vlková ; recenzenti/reviewers: Ľudmila Lipková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [356 s., 31,65 AH]. ISBN 978-80-225-4404-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. RUŽEKOVÁ, Viera. Zhodnotenie vplyvu Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou na konkurencieschopnosť ich zahraničného obchodu (s primárnym zameraním na vzťah SR - KR). In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 299-307 online.
  článok

  článok


 7. ČIERNIK, Anton - ŠABÍKOVÁ, Ingrid - TURUK, Igor. Environmental Kuzents curve in the context of sustainable economic growth. In Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 3, pp. 17-28 online.
  článok

  článok


 8. BRONČEK, Juraj. Ingerencia expanzie čínskej ekonomiky prostredníctvom novej Hodvábnej cesty pri internacionalizácii renminbi. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 35-43. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 9. KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Historical Context and Prospects for Further Development of Trade Cooperation between China and ASEAN. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 105-115. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 10. BROCKOVÁ, Katarína. Rokovania o komplexnej investičnej dohode medzi Európskou úniou a ČĽR - aktuálne výzvy. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 119-124 online.
  článok

  článok