Výsledky vyhľadávania

 1. COLE, David - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Writing to be Read. In Universitas Comeniana Philologica LXXVI : lingua academica 5. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4362-6, s. 43-52.
  článok

  článok

 2. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Tvorivosť učiteľa ako súčasť rozvoja kreativity žiakov : tvorivý prístup k učeniu. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 10, s. 14-19.
  článok

  článok

 3. JEMALA, Ľubomír. K ekonomickému stimulovaniu kreativity a tvorby inovácií. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 58-62. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
  článok

  článok

 4. MOSNÁ, Jaroslava. Manažér - iniciátor kreatívneho myslenia. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. ISSN 1335-4582, máj 2006, roč. 8, č. 25, s. 47-51.
  článok

  článok

 5. TUMA, Miroslav. Analýza spoločenských súvislostí absencie tvorivých subjektov v období nestálosti trhu práce. In Duševné vlastníctvo : časopis pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2005. ISSN 1335-2881, 2005, roč. 9, č. 3, s. 21-29.
  článok

  článok

 6. BALEK, Juraj. Manažérske aspekty tvorivosti pri navrhovaní produktov. In Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - Žilina : MASM, 2004. ISSN 1335-9231, 2004, roč. 12, č. 1, s. 16-19.
  článok

  článok

 7. BENČO, Jozef. Tvorivosť vo vedeckovýskumnej činnosti. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Nové Zámky : Cranium, 2003. ISSN 1336-1732, jún 2003, roč. 2, č. 2, s. 14-23.
  článok

  článok

 8. Univerzita inovací. In Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. - Praha : Economia, 1999. ISSN 0026-8720, 1999, roč. 34, č. 8, s. 11-12.
  článok

  článok

 9. PITRA, J. Inovační strategie podniku. In Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. - Praha : Economia, 1997. ISSN 0026-8720, 1997, roč. 32, č. 2, s. 36-38.
  článok

  článok

 10. VYPARINA, S. Tvorivá činnosť, tvorca, autor a pôvodca. In Ekonomický a právny poradca podnikateľa, 1994, č. 12, s. 134-141.
  článok

  článok