Výsledky vyhľadávania

 1. BARTOŠOVÁ, Viera. Analýza nákladov na báze finančného účtovníctva. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 5, s. 146-172.
  článok

  článok

 2. ČERMÁKOVÁ, Helena - RAIN, Tomáš. Reporting a typologie reportů. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 2, s. 35-42.
  článok

  článok

 3. TALNAGIOVÁ, Viktória. Kalkulačný systém versus finančné účtovníctvo. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2016. ISSN 1339-9403, 2016, č. 2, s. 68-73.
  článok

  článok

 4. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Manažérske účtovníctvo a riadenie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 12-13, s. 48-50.
  článok

  článok

 5. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Manažérske a finančné účtovníctvo. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 9-10, s. 46-47.
  článok

  článok

 6. POLÁKOVÁ, Petra. K riadeniu úverového rizika. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2014. ISSN 1339-5416, 2014, č. 4, s. 1-7 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 7. PROČKOVÁ, Mária. Úloha účtovných opravných položiek a kapitálovej rezervy na krytie strát v prípade významného poklesu ekonomického cyklu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2012. ISSN 1335-0900, Január 2012, roč. 20, č. 1, s. 20-22.
  článok

  článok

 8. SAXUNOVÁ, Darina. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok – aktivácia úrokov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 5, s. 47-56.
  článok

  článok

 9. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Informačné nástroje riadenia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-060X, 2012, č. 4-5, s. 121-123.
  článok

  článok

 10. HARNA, Lubomír. Problémy s vykázaným vlastním kapitálem - především v souvislosti se stanovením vypořádacího podílu. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2011. ISSN 0139-5661, Březen 2011, č. 3, s. 2-5.
  článok

  článok