Výsledky vyhľadávania

  1. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka k 1.1.2018. 17. doplnené a aktualizované vydanie. Bratislava : CENIGA, 2018. 654 s. ISBN 978-80-969946-9-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Zákony I/2018 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti účtovníctva : zákon o účtovníctve : postupy účtovania v PÚ a JÚ : postupy v účtovnej závierke : účtovná osnova : rozpočtové organizácie : účtovná jednotka : správne poplatky. Žilina : Poradca, 2018. 368 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  3. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, v jednoduchom účtovníctve za rok 2016 - k 31. decembru 2016 : bez chýb, pokút a penále : pokladničná kniha : účtovné prípady : výsledok hospodárenia : výročná správa. Žilina : Poradca, 2017. 96 s. ISSN 1335-1583. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  4. PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. Praha : GRADA Publishing, 2016. 319 s. ISBN 978-80-247-5699-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. SKÁLOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví 2016. 22. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2016. 182 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0031-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. KAJANOVÁ, Jana. Podvojné účtovníctvo : vybrané účtovné prípady. 2. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2016. 167 s. ISBN 978-80-89553-40-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka: k 1.1.2016. 16. dopln. a aktualiz. vyd. Bratislava : CENIGA, 2016. 701 s. ISBN 978-80-969946-7-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  8. KAJANOVÁ, Jana - ÖLVECKÁ, Viera - SAXUNOVÁ, Darina. Podvojné účtovníctvo : zbierka úloh a príkladov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 142 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-172-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2015 : úplné znenie : postupov účtovania pre podnikateľov : účtovnej závierky pre podnikateľov v podvojnom účtovníctve : výkazov vybraných z účtovnej závierky : zákona o účtovníctve : [úplné znenie opatrení MF SR platné od 1. 1. 2015]. Bratislava : SÚVAHA, 2015. 342 s. ISBN 978-80-89265-28-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. BALÁŽ, Ondrej. Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov : (zákon o účtovníctve, postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, opatrenia k účtovným závierkam) : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 559 s. Komentáre. ISBN 978-80-8168-286-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]