Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Výdavky domácností na vybrané komodity. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 2. BILKA, Matúš. Príjem a výdavky na stravovanie v domácnostiach ľudí vo veku 50+. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 2, s. 31-34. APVV-18-0425.
  článok

  článok

 3. FURKOVÁ, Andrea. R&D Spillover Effects: Impact of R&D Expenditure in the Business Sector on Innovation Activities. In MME 2020. International Conference on Mathematical Methods. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. - Brno : Mendel University in Brno, 2020. ISBN 978-80-7509-734-7, pp. 116-121 online. VEGA 1/0193/20, VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 4. TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Výsledky hospodárenia rodinných podnikov v slovenskom poľnohospodárstve. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 638-651 online. VEGA 1/0240/20 (50%). VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 5. ČERNĚNKO, Tomáš. Výdavky slovenských miestnych samospráv - porovnanie na okresnej úrovni. In KOVÁŘ, Daniel. Transformace veřejné správy ve vybraných zemích střední Evropy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-068-1, s. 111-117. VEGA 1/0705/18.
  článok

  článok

 6. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Development of Public Debt in the Slovak Republic and the Risks of Its Deepening. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2020, no. 4, pp. 63-70. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 7. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Vplyv pandémie spôsobenej Covid-19 na spotrebu a úsporu domácností na Slovensku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 07.-09.10.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4773-4, s. 115-116.
  článok

  článok

 8. GRISÁKOVÁ, Nora - KUFELOVÁ, Iveta - ŠTETKA, Peter. Hodnotový rozmer ekoinovačnej stratégie podniku. Recenzenti: Daniela Rybárová, Alena Trsťanská. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 75 s. [5,46 AH]. VEGA 1/0646/20. ISBN 978-80-7556-077-3.
 9. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Rozdiely v inovačnej aktivite podnikov na Slovensku podľa veľkostnej štruktúry a výdavkov na inovácie. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 1-47 online.
  článok

  článok

 10. BRUOTHOVÁ, Michaela. Charakter inovačnej aktivity podnikov v Slovenskej republike. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 116 online.
  článok

  článok