Výsledky vyhľadávania

 1. IVANČÍK, Radoslav. Quo vadis európska obrana a bezpečnosť. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 3, s. 47-67.
  článok

  článok

 2. IVANČÍK, Radoslav - UŠIAK, Jaroslav. Analýza trendov výdavkov na obranu vo vybraných krajinách Severoatlantickej aliancie pod vplyvom globálnej hospodárskej a finančnej krízy. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1336-0019, 2013, roč. 12, č. 2, s. 29-36. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0181362/07 Ivancik Usiak.doc>
  článok

  článok

 3. PRESSBURG, Adrian Peter. Na čo má NATO. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 14. júna 2012, roč. 22, č. 23, s. 32-33.
  článok

  článok

 4. PRESSBURG, Adrian Peter. Za menej peňazí viac muziky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 19. januára 2012, roč. 22, č. 2, s. 30-31.
  článok

  článok

 5. IVANČÍK, Radoslav - NEČAS, Pavel. Obranné výdavky ozbrojených síl SR v rámci modelov 2010 a 2015 - plány a realita. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2011. ISSN 1335-2741, 2011, roč. 14, č. 1, s. 110-125.
  článok

  článok

 6. KRČ, Miroslav - URBAN, Rudolf. Teoretické a metodologické východiska analýzy vlivu vojenských výdajů na ekonomický vývoj. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 1, s. 45-60.
  článok

  článok

 7. IVANČÍK, Radoslav. Ekonomické aspekty vojenských operácií Európskej únie. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1336-0019, 2010, roč. 9, č. 2, s. 47-52.
  článok

  článok

 8. IVANČÍK, Radoslav. Ekonomické zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu a vojenské výdavky v čase globalizácie a hospodárskej krízy. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1336-0019, 2010, roč. 9, č. 1, s. 42-47.
  článok

  článok

 9. LOUŽEK, Marek. Ekonomie bezpečnosti - jsou teroristé racionální? In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2009. ISSN 0032-3233, 2009, roč. 57, č. 2, s. 177-193.
  článok

  článok

 10. PETRUF, Martin. Ekonomické aspekty vstupu SR do NATO. In Slovensko a NATO. Medzinárodná vedecká konferencia. Slovensko a NATO : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1702-X, s. 112-117.
  článok

  článok