Výsledky vyhľadávania

 1. PEREGRIN, Stanislav - JABLONSKÝ, Josef. Analytický hierarchický proces a vážené agregačné metódy ako nástroje skupinového rozhodovania v manažmente spoločnosti. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISSN 1804-3682, 2015, roč. 6, č. 3, s. 177-189. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0207879/LOGOS POLYTECHNIKOS 3-2015.pdf>
  článok

  článok

 2. ŠKORÍK, Peter - ŠTEFÁNIK, Andrej. Simulácia výrobných systémov - výborná možnosť prezentácie dosiahnutých výsledkov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 1, s. 13-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112509/PaI_2010_01.pdf>
  článok

  článok

 3. TUMA, Miroslav. Inovácie v dimenziách Európskej únie. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2006. ISSN 1335-2881, 2006, roč. 10, č. 1, s. 11-20.
  článok

  článok

 4. ŽIŽKA, Miroslav. Vícekriteriální hodnocení ekonomické výkonnosti regionů v ČR. In Acta oeconomica Cassoviensia no 10. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006. ISBN 80-225-2200-7, s. 92-100.
  článok

  článok

 5. HROMADA, Ivan. Regionálna politika Európskej únie - Sektorový operačný program Ľudské zdroje. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2005. ISSN 1336-1562, 2005, roč. 3, č. 1, s. 118-123. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0033352/MV2005-1.pdf>
  článok

  článok

 6. PLEVNÝ, Miroslav. Příčiny nevyužívání optimalizačních metod v praxi - studie v podmínkách ČR. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2004. ISSN 1212-3609, 2004, roč. 7, č. 3, s. 97-102.
  článok

  článok

 7. BAUEROVÁ, Danuše. Nedeterministické úlohy vícekriteriálního rozhodování. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní : 7. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2001. ISBN 80-225-1382-2, s. 421-428.
  článok

  článok

 8. MAŇAS, Miroslav. Matematické metody v ekonomice. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. ISSN 0032-3233, 1996, roč. 44, č. 1, s. 124-125.
  článok

  článok

 9. LAFFONT, Jean-Jacques. Teorie her a empirická ekonomie - příklad dat z aukcí. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. ISSN 0032-3233, 1996, roč. 44, č. 4, s. 435-464.
  článok

  článok

 10. PELIKÁN, Jan. Metody modelování a optimalizace počítačových sítí. In Acta oeconomica pragensia, 1994, roč. 2, č. 3, s. 181-188.
  článok

  článok