Výsledky vyhľadávania

  1. JANSA, Lukáš - OTEVŘEL, Petr - ČERMÁK, Jiří. Internetové právo : praktický průvodce. Brno : Computer Press, 2016. 432 s. ISBN 978-80-251-4664-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. FALADOVÁ, Adéla. Autorské právo v praxi. Praha : FCC Public, 2015. 60 s. ISBN 978-80-86534-26-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. MAISNER, Martin. Základy práva informačných technológií. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 317 s. Právna monografia. ISBN 978-80-8078-594-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Obchodné právo : záväzkové právo. 2. zväzok. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. ISBN 978-80-89635-05-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník : komentár. 2. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 995 s. APVV-0340-10. ISBN 978-80-8078-434-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  6. Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva : zber prác za účelom obmedzenia porušovania autorských práv v kvalifikačných prácach na vysokých školách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. 125 s. Prírodovedec, č. 390. 060-001UKF-8/2008 "Register záverečných (kvalifikačných) prác". ISBN 978-80-8094-612-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. MALÝ, Josef. Obchod nehmotnými statky : patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. Praha : C.H. Beck, 2002. 257 s. Pro praxi. ISBN 80-7179-320-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  8. [Licencie na digitálne informačné zdroje] : [ako prekonať právne kľučky v licenčných zmluvách]. Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2002. 31 s. ISBN 80-968730-9-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. Licencie v Slovenskej republike 1998. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 1999. 14 s. Vnútorný obchod a služby. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. BIELEFIELD, Arlene - CHEESEMAN, Lawrence. Technology and copyright law : a guidebook for the library, research, and teaching professions. New York : Neal-Schuman Publishers, 1997. 213 s. Libraries and the law series. ISBN 1-55570-267-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]