Výsledky vyhľadávania

  1. OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník : komentár. 2. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 995 s. APVV-0340-10. ISBN 978-80-8078-434-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. CHOVANCOVÁ, Katarína. Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2005. 125 s. ISBN 80-224-0848-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. SY, Amadou N.R. Managerial entrenchment and the choice of debt financing. Washington : IMF, 1999. 29 s. IMF working paper, W/99/94. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví 2 : učebnice. Praha : Grada Publishing, 1998. 300 s. ISBN 80-7169-663-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. Občiansky zákonník - úplné znenie zákona s vysvetlivkami : Účtovníctvo - zákon. Nájom nebytových priestorov. Plán nákladov podnikateľa. Správne poplatky. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 1992. 304 s. Poradca podnikateľa, 2/92. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 0]
  6. Obchodný zákonník s podrobným komentárom pre právnu a podnikateľskú prax : Živnostenský zákon. 1. vyd. Bratislava : Práca, 1992. 654 s. ISBN 80-7094-267-3. [Počet ex. : 7, z toho voľných 7, prezenčne 0]
  7. GEILING, Christian - BABURKOVÁ, Dita. Handelsgesetzbuch Konkurs- und Ausgleichsgesetz. 1. vyd. Praha : BaBtext, 1992. 266 s. ISBN 80-900178-3-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. HUDECOVÁ, Eva - ĎURICA, Milan. Obchodné právo. 1. vyd. Bratislava : EU, 1992. 117 s. ISBN 80-225-0427-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  9. BIČOVSKÝ, Jaroslav - HOLUB, Milan. Nové znění občanského zákoníku. 1. vyd. Praha : Linde, 1991. 612 s. [Počet ex. : 5, z toho voľných 5, prezenčne 0]