Výsledky vyhľadávania

 1. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech - POLONYOVÁ, Simona. Sociálna politika. Recenzenti: Viera Prusáková, Vladimír Choluj. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 396 s. [20 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0266/16. ISBN 978-80-8168-866-9. [Počet ex. : 20, z toho voľných 16, prezenčne 3]
 2. BEŇOVÁ, Elena et al. Výkladový slovník pre verejnú správu. Recenzenti: Jozef Kuril, Viera Papcunová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 187 s. [10,1 AH]. Ekonómia. IGP 2/2014. ISBN 978-80-8168-544-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 3. HOLKOVÁ, Vieroslava et al. Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vojtech Stanek, Iveta Dudová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [204 s., 13,28 AH]. VEGA 1/0570/11. ISBN 978-80-225-3787-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. SIKA, Peter - HUSÁKOVÁ, Mária - PECHOVÁ, Michaela. Sociálna politika : semináre a cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 211 s. [10,099 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/vQFqco8h2S> ISBN 978-80-225-3460-4. [Počet ex. : 42, z toho voľných 38, prezenčne 3]
 5. STANEK, Vojtech. Európske sociálne systémy, ich funkčnosť, súčasnosť a budúcnosť z hľadiska napĺňania stratégie udržateľného, inkluzívneho a inteligentného rozvoja. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2012. ISBN 978-80-225-3398-0, s. 636-641.
  článok

  článok

 6. STANEK, Vojtech - HOLKOVÁ, Vieroslava. Finančné zdroje v zdravotníctve, vývoj súkromných zdrojov. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2012 : recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : 31.5.2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3428-4, s. [1-6]. VEGA 1/0570/11.
  článok

  článok

 7. POLONYOVÁ, Simona. [Sociálna politika: teória a prax]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, Marec 2011, roč. 4, č. 1, s. 104-106. Recenzia na: Sociálna politika : teória a prax / Vojtech Stanek a kolektív. 2. preprac. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-28-2.
  článok

  článok

 8. STANEK, Vojtech et al. Sociálna politika : teória a prax. 2. preprac. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2011. 342 s. [21,29 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-28-2. [Počet ex. : 13, z toho voľných 11, prezenčne 1]
 9. STANEK, Vojtech. Sociálny štát v 21. storočí. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. ISSN 1336-5878, s. [1-5].
  článok

  článok

 10. STANEK, Vojtech. Sociálny štát v globálnej hospodárskej recesii. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3208-2, s.[1-4].
  článok

  článok