Výsledky vyhľadávania

 1. JANTOŠOVÁ, Lucia - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Zvyšovanie kvality služieb a riadenie nákladov v nemocniciach na Slovensku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 1, s. 44-58 online. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok

 2. KINTLER, Jakub. Recenzia na publikáciu Podnikateľské riziko. In Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ. Vedecký seminár z Týždňa vedy. Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH pri príležitosti Týždňa vedy 2015 : 5. november 2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4175-6, s. 73-74 CD-ROM. Recenzia na: Podnikateľské riziko / Daniela Rybárová, Nora Grisáková. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-377-8.
  článok

  článok

 3. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - NAGY, Ladislav. A szellemi szabadfoglalkozás - gazdasági és etikai vetületei Szlovákiában. In Felelős társadalom, fenntartható gazdaság. Nemzetközi tudományos konferencia. Felelős társadalom, fenntartható gazdaság : tanulmánykötet : nemzetközi tudományos konferencia a magyar tudomány ünnepe alkalmából : Sopron, 2013, november 13. - Sopron : University of West Hungary Press, 2014. ISBN 978-963-334-144-5, s. 983-991.
  článok

  článok

 4. TKÁČ, Karel. Aplikace finančního controllingu v podniku : efektivní řízení pracovního kapitálu v malých a středních podnicích na Slovensku a v ČR : dizertačná práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2014. 268 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. PORUBSKÝ, Peter. Analýza slabých miest a znižovanie nákladov prostredníctvom controllingu v podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2014. 178 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. 6.Úvod

  FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Úvod. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 4-5 CD-ROM. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok

 7. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Vybrané aspekty financovania zdravotníctva z verejných zdrojov. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 34-43 CD-ROM. VEGA 1/0910/12 (100 percent).
  článok

  článok

 8. PITÁK, Jozef. Controlling ako nástroj strategického plánovania podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2014. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - ŠPIČKA, J. The Use of controlling in agricultural enterprises and their competitiveness. - Registrovaný: Web of Science. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 7, s. 314-322.
  článok

  článok

 10. Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. Compiled by Zuzana Kubaščíková ; reviewers: Jana Hvoždarová, Alžbeta Foltínová, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 121 s. [10,8 AH]. ISBN 978-80-225-3953-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]