Výsledky vyhľadávania

 1. ČEPČEKOVÁ, Mária. Majetok a iné aktíva, záväzky a iné pasíva v účtovníctve podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 2. SZALAYOVÁ, Laura. Výkaz ziskov a strát – súčasť účtovnej závierky podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 3. JANČOVÁ, Ivona. Analýza pohľadávok a záväzkov rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 4. KAPLÁN, Marek. Analýza dlhodobého majetku rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 5. ŽIBRICKÁ, Martina. Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 86 s.
  kniha

  kniha

 6. SZEKEREŠOVÁ, Miriam. Analýza výsledku hospodárenia v účtovných jednotkách podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. OSRMANOVÁ, Kristína. Výkaz ziskov a strát – súčasť účtovnej závierky rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. SÁNDOR, Zoltán. Analýza účtovného výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 9. JERIGOVÁ, Orsolya. Súvaha – súčasť účtovnej závierky rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. POKRYVKOVÁ, Kristína. Analýza vlastného imania rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha