Výsledky vyhľadávania

 1. MELUCHOVÁ, Jitka. Novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. Mimoriadne č., s. 8-13.
  článok

  článok

 2. NAGY, Július. Rizikové faktory nepravdivosti v účtovnej legislatíve a možnosti ich eliminácie. In Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie. Doktorandský seminár - Auditing. Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava 6. 6. 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4140-4, s. 7-82.
  článok

  článok

 3. HERCEGOVÁ, Katarína. Účtovníctvo poisťovní - zbierka príkladov a súvsťažností. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2004. ISSN 1335-1044, 2004, roč. 10, č. 5, s. 19. Recenzia na: Účtovníctvo poisťovní : zbierka príkladov a súvzťažnosti / Zuzana Juhászová, Jitka Meluchová. - Bratislava : IURA EDITION, 2004. - ISBN 80-8078-017-X.
  článok

  článok