Výsledky vyhľadávania

 1. NÉMETHOVÁ, Valéria - MIKULEC, Vladimír. Dopady podpory základných škôl na Slovenku – Kvalitatívne hodnotenie pomoci z fondov EÚ. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 2, s. 54-73 online. APVV- 14-0512.
  článok

  článok

 2. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0103/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. Oponenti: Michaela Nováková, Tatiana Masárová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 21 s. VEGA 1/0103/12.
 3. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0906/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Oponenti: Vladimír Mlynarovič, Margaréta Halická. Bratislava, 2014. 12 s. VEGA 1/0906/12. ISBN [nemá].
 4. VESELOVSKÁ, Stanislava. Vývojové tendencie štruktúry a konkurencieschopnosti ekonomiky SR : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 106 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. BEGÁNYI, Martin - MIKULEC, Vladimír. Zvýšenie efektivity a možností firiem v období finančnej krízy prostredníctvom elektronického obstarávania. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. [18-21].
  článok

  článok

 6. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2011. [11 s.]. VEGA 1/0605/08.
 7. MIKULEC, Vladimír - BARTOVIČ, Miroslav. Možnosti využitia osobitnej formy financovania a realizácie investičných aktivít verejnej správy, sociálnych služieb a aktivít pri vytváraní pracovných miest. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. 1-8.
  článok

  článok

 8. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ [ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0605/08 (interné číslo VEGA 229) 2008-2010. Bratislava, 2010. 8 s. VEGA 1/0605/08.
 9. MIKULEC, Vladimír. Rozvoj znalostnej ekonomiky a rast konkurencieschopnosti v kontexte so sociálnou, vednotechnickou a inovačnou politikou. In Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2742-2.
  článok

  článok

 10. MIKULEC, Vladimír. Rozvoj znalostnej ekonomiky a rast konkurencieschopnosti v kontexte so sociálnou vednotechnickou a inovačnou politikou. In Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2701-9.
  článok

  článok