Výsledky vyhľadávania

 1. ŽIARAN, Pavel - KOCÁK, Vladimír. Pedagogic psychology and leadership in the frame of bachelor dissertation - towards the customer-based approach. Recenzenti: Jiří Kern, Jozef Leščišin. In Management 2008 in times of global change and uncertainty. - Prešov : University of Prešov in Prešov, 2008. ISBN 978-80-8068-849-3, s. 516-535.
  článok

  článok

 2. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Implementácia marketingových teórií do činností vybraných slovenských univerzít ako predpoklad konkurencieschopnosti univerzitného vzdelávania v integrujúcej sa Európe : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/2555/05 : doba riešenia 01/2005 - 12/2007. Košice, 2008. [30 s.]. VEGA 1/2555/05.
 3. POLÁK, Matej - ŽIARAN, Pavel. Biomasa cesta k zlepšeniu života a k prosperite znevýhodnených regiónov. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Praha : VŠE Praha, 2007. ISBN 978-80-245-1207-5.
  článok

  článok

 4. ŽIARAN, Pavel - GAJDOŠ, Jozef - METEŇKO, Anton. Použitie pedagogických simulačných hier vo vyučovaní marketingu a obchodu - empirický pohľad. In Zvýšení konkurenceschopnosti Rozvoj regionálních, národních a mezinárodních trhů - Nové výzvy : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 30. výročí založení Ekonomické fakulty ŠB - Technické univerzity Ostrava : Ostrava, 4. - 5. 9. 2007. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007.
  článok

  článok

 5. ŽIARAN, Pavel - GAJDOŠ, Jozef - METEŇKO, Anton. Empirické skúsenosti s využitím hier vo vzdelávaní. In Mladá věda '06 : sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 632-639.
  článok

  článok

 6. BABČÁKOVÁ, Katarína - NEUPAUEROVÁ, Marianna - ŽIARAN, Pavel. Nový model medziuniverzitnej spolupráce v rámci vytvárania spoločných interdisciplinárnych pedagogických projektov. Prípadová štúdia projektu EuroPedago. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti univerzitného vzdelávania : zborník zo sympózia k vedeckému projektu VEGA 1/255/05 a internému grantu 300013/05 v redakcii Vandy Lieskovskej a riešiteľského kolektívu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2292-2, s. 140-147.
  článok

  článok

 7. ŽIARAN, Pavel - PČOLINSKÁ, Lenka - JURKOVÁ, Jana. Zvýšenie príležitostí využitia biomasy v podmienkach slovenského trhu prostredníctvom zlepšenej komunikačnej siete a kooperácie medzi jednotlivými kompetentnými subjektami. In Obnoviteľné zdroje surovín a energie - šanca pre znevýhodnené regióny : zborník referátov z medzinárodného workshopu a prezentácie na CD. - Košice : Dúnadan s.r.o., 2006. ISBN 80-225-2276-7, s. 92-95.
  článok

  článok