Výsledky vyhľadávania

 1. ROMANOVÁ, Daniela - GIRGOŠKOVÁ, Mária. Nové aspekty výrobných faktorov v súčasnej ekonomike. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 95-102.
  článok

  článok

 2. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. [Vybrané oblasti sociálnej prevencie]. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 103. Recenzia na: Vybrané oblasti sociálnej prevencie / Alena Bašistová, Monika Ponevská. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, s.r.o., 2010. - ISBN 978-80-89383-11-5.
  článok

  článok

 3. MESÁROŠOVÁ, Margita - MESÁROŠ, Peter. Kompetencie a ich význam vo vzdelávaní a povolaní. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 5-16.
  článok

  článok

 4. BAŠISTOVÁ, Alena - HAKULINOVÁ, Alena - ČULENOVÁ, Ivana. Rozvoj vybraných kľúčových kompetencií. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 17-31.
  článok

  článok

 5. FERENCOVÁ, Martina - BAŠISTOVÁ, Alena. Požiadavky praxe na kompetencie absolventov vybraných vysokých škôl. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 33-42. VEGA 1/0425/10.
  článok

  článok

 6. MESÁROŠ, Peter - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Znalostná kultúra medzinárodných spoločných podnikov. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103, 2010, roč. 8, č. 1, s. 32-41.
  článok

  článok

 7. HALAGOVÁ, Lýdia - BAŠISTOVÁ, Alena. Vnímavosť spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosťami vo východoslovenskom regióne. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 84-94.
  článok

  článok

 8. KITA, Pavol. [Regresná a korelačná analýza s aplikáciami]. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 95-96. Recenzia na: Regresná a korelačná analýza s aplikáciami / Erik Šoltés. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 978-80-8078-163-7.
  článok

  článok

 9. MESÁROŠOVÁ, Margita - MESÁROŠ, Peter - MESÁROŠ, František. Kľúčové kompetencie pre znalostnú spoločnosť I: analýza teoretických modelov a prístupov. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 2, s. 5-22. CD-2009-36907/39461-1:11.
  článok

  článok

 10. ČARNICKÝ, Štefan. [Ceny a náklady v stavebníctve]. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 2, s. 77-78. Recenzia na: Ceny a náklady v stavebníctve / Mesároš, F. - Košice : Stavebná fakulta TU, 2008. - ISBN 978-80-553-0120-4.
  článok

  článok