Výsledky vyhľadávania

 1. LÁBAJ, Martin. Evolučné teórie ekonomického rastu a rozvoja. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 6-12.
  článok

  článok


 2. FIFEKOVÁ, Elena. Vymedzenie konvergenčného procesu. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 13-20.
  článok

  článok


 3. RUMPELOVÁ, Daniela. Alternatívy skúmania štruktúry slovenskej ekonomiky prostredníctvom Leontiefovho modelu. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 21-25.
  článok

  článok


 4. VINCÚR, Pavol. Dôsledky vstupu SR do menovej únie na proces reálnej konvergencie. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 26-30.
  článok

  článok


 5. FÜLÖP, Peter. Vývoj celkovej výkonnosti ekonomiky SR a procesu reálnej konvergencie v rokoch 1997-2008. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 31-47.
  článok

  článok


 6. HAVETTOVÁ, Miroslava. Reálna konvergencia SR k EÚ na príklade vybraných ukazovateľoch. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 48-52.
  článok

  článok


 7. CHANDOGA, Roman. Vývoj nominálnej konvergencie ako neoddelitelnej súčasti konvergencie reálnej v podmienkach Slovenskej ekonomiky. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 52-59.
  článok

  článok


 8. VALACH, Matej. Ukazovatele a faktory podmieňujúce reálnu konvergenciu Slovenska k EÚ. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 60-68.
  článok

  článok


 9. BUDAY, Jozef. Reálna konvergencia znalostnej ekonomiky a ťažkého zbrojárskeho priemyslu SR. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 68-81.
  článok

  článok


 10. KARABÍNOŠ, Stanislav. Vybrané ukazovatele reálnej konvergecie SR k EÚ. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 82-90.
  článok

  článok