Výsledky vyhľadávania

 1. KOVANICOVÁ, Dana. V centre pozornosti malé a stredné podniky: nadnárodná štandardizácia ich účtovného výkazníctva finalizuje. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2007. ISSN 1335-2024, 2007, roč. 15, č. 7-8, s. 266-273.
  článok

  článok

 2. MAJOROVÁ, Miriam. Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2007. ISSN 1335-2024, 2007, roč. 15, č. 9, s. 342-345.
  článok

  článok

 3. KRUPOVÁ, Lenka - ČERNÝ, Michal R. Čo je nové v IFRS v roku 2007? In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2007. ISSN 1335-2024, 2007, roč. 15, č. 10, s. 401-414.
  článok

  článok

 4. RUPPOVÁ, Nataša. Zmeny v sociálnom poistení : súvisiace s prijatím zákona č. 348/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2007. ISSN 1335-2024, 2007, roč. 15, č. 10, s. 430-432.
  článok

  článok

 5. KAŠIAROVÁ, Lucia. Účtovná závierka za rok 2007 rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov a prechod na nové účtovníctvo. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2007. ISSN 1335-2024, 2007, roč. 15, č. 11, s. 438-449.
  článok

  článok

 6. MAJOROVÁ, Miriam. Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor : IPSAS 4 - Efekty zmien v kurzoch cudzích mien, IPSAS 5 - Náklady na úvery a pôžičky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2007. ISSN 1335-2024, 2007, roč. 15, č. 7-8, s. 274-277.
  článok

  článok