Výsledky vyhľadávania

 1. BLECHOVÁ, Beáta - SOBOTOVIČOVÁ, Šárka. Finanční účetnictví ČR v kontextu mezinárodní harmonizace. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. ISSN 1212-415X, 2018, roč. 18, č. 1, s. 17-24.
  článok

  článok


 2. KRUPOVÁ, Lenka. Prechod na IFRS 16 Lízingy. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 4, s. 2-8.
  článok

  článok


 3. UŽÍK, Ján. Odkonsolidácia v praxi. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 6, s. 2-8. APVV 16-0602.
  článok

  článok


 4. KICOVÁ, Marianna. Požiadavky na finančné vykazovanie subjektov verejného sektora. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 1, s. 80-90 online.
  článok

  článok


 5. KRUPOVÁ, Lenka - RUSKIN, Anglia. IFRS - novoprijatý koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 7-8, s. 30-34.
  článok

  článok


 6. MELUCHOVÁ, Jitka. Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS : cvičebnica. Recenzentky: Zuzana Juhászová, Eva Chválová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 110 s. [3,98 AH]. KEGA 026EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4426-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 7. SUROVÝ, Vladimír - PAVLOVIĆ, Vladan - KNEŽEVIĆ, Gordanka. Stručný názor na aktuálnu účtovnú závierku v Srbskej republike. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 173-179 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. Editori: Miroslava Vašeková, Michal Hora ; recenzenti: Božena Soukupová ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 225 s. [19,18 AH]. ISBN 978-80-225-4415-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Accounting in Europe. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group. 2x ročne. ISSN 1744-9480
  časopis

  časopis


 10. SCHWARZOVÁ, Mária - MALACKÁ, Viera. Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-10 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok