Výsledky vyhľadávania

 1. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - BOLGÁČ, Ján. Sociálno-hospodárska štatistika. Recenzenti: Daniela Sivašová, Peter Ďurka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 129 s. [7,158 AH]. ISBN 978-80-225-4799-4. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 2. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Odhad parametrov CoDe modelu úmrtnosti pre populáciu Slovenska. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 347-356 online.
  článok

  článok

 3. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SIVAŠOVÁ, Daniela. Hospodárska štatistika I. Recenzenti: Mária Vojtková, Mikuláš Cár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 140 s. [7,21 AH]. ISBN 978-80-225-4504-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 4]
 4. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Štatistika obyvateľstva a zamestnanosti a ich miesto v systéme národných účtov ESA 2010. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, 2016, roč. 3, č. Máj, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 5. LUBYOVÁ, Martina - SODOMOVÁ, Eva. Sociálna štatistika. Recenzenti: Eva Rievajová, Pavol Baboš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 136 s. [7,04 AH]. ISBN 978-80-225-4354-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 6. Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí 2014 : [I. + II. časť]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 540 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-381-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. CHAJDIAK, Jozef. Poznámky k demografickému vývoju v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 20-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  článok

  článok

 8. HENDL, Jan. Statistika v aplikacích. Praha : Portál, 2014. 455 s. ISBN 978-80-262-0700-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 9. VAŇO, Boris. Sčítanie obyvateľstva na Slovensku - súčasnosť a perspektívy. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 3, s. 102-113. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0190640/Slovenska_statistika_a_demografia_3_2014.pdf>
  článok

  článok

 10. Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí 2013 : [I. + II. časť]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. 530 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-243-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha