Výsledky vyhľadávania

 1. HORBULÁK, Zsolt. Aktuálne výzvy a problémy systému miestnych daní. In Miestne dane v krajinách Vyšehradskej štvorky : zborník vedeckých prác. - Praha : Leges, 2021, s. 89-112; ISBN 978-80-7502-509-8.
  článok

  článok

 2. SCHLANGER, Márton. Remote Working in Hungary: Will We Ever See Our Offices Again? In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacija Liberté!, 2021. ISSN 2391-7083, 2021, no. 14, pp. 6-19.
  článok

  článok

 3. VAVREČKA, Vladimír et al. The Propensity of SMEs Regarding the Usage of Technology Enabled Marketing Channels: Evidence from the Czech, Slovak and Hungarian SMEs. - Registrovaný: Scopus. In Transformations in Business & Economics. - Vilnius : Vilnius university. ISSN 2538-872X, 2021, vol. 20, no. 2, pp. 223-240 online.
  článok

  článok

 4. MÉSZÁROS, Ondrej. Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 1, s. 1-12.
  článok

  článok

 5. ABDYRAKHMANOVA, Kaiyrku - KOLLÁR, Péter. Ethical positions in Hungary, China, Turkey and Kyrgyzstan in the Light of Idealism and Relativism. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2020. ISSN 2334-6191, 2020, vol. 25, no. 2, pp. 3-8.
  článok

  článok

 6. GODA, Natália. Soft Power 30 Index - Comparation of the Visegrad Group Countries. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 138-142 online.
  článok

  článok

 7. ŽIVKOV, Dejan - KOVAČEVIĆ, Jelena - LONČAR, Sanja. Is Inflation a Monetary Phenomenon in the East European Economies? – Multifrequency Bayesian Quantile Inference. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 8, s. 787-810.
  článok

  článok

 8. HORBULÁK, Zsolt. Miestne dane v Maďarsku. In Interpolis ́20. medzinárodná vedecká konferencia. Interpolis ́20 : recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1804-0, s. 357-362.
  článok

  článok

 9. SZABÓ, Jakub. First As Tragedy, Then As Farce: a Comparative Study of Right-Wing Populism in Hungary and Poland. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Comparative Politics. - Ljubljana : CAAPPI – Centre for the Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions. ISSN 1338-1385, 2020, vol. 13, no. 2, pp. 24-42.
  článok

  článok

 10. SZABÓ, Jakub. Sté výročie Trianonskej mierovej zmluvy v kontexte súčasnej zahraničnej politiky Maďarska. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 358-371 online.
  článok

  článok