Výsledky vyhľadávania

 1. VANÍČEK, Jiří - VITVAROVÁ, Květa. Dny evropského dědictví v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, 2018, roč. 9, č. 2, s. 63-72.
  článok

  článok


 2. HŘÍCH, Jan. Vývoj kvalifikované většiny při rozhodování Rady ES/EU od Římské smlouvy až po současnost. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 2, s. 18-40.
  článok

  článok


 3. LACKOVÁ, Andrea. Revízia prospektovej smernice – reálne zlepšenie alebo len splnenie jedného z bodov akčného plánu únie kapitálových trhov? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Február 2017, roč. 25, č. 1, s. 6-10.
  článok

  článok


 4. MAGUROVÁ, Hana - MAGUROVÁ, Zuzana. Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 6, s. 622-634. APVV-15-0267.
  článok

  článok


 5. POLGÁR, Michal. Kultúrna dimenzia prezentácie štátu v zahraničí so zreteľom na obdobie predsedníckej funkcie štátu v EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2016. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. ROHAC, Dalibor. Towards an imperfect union : a conservative case for the EU. Lanham : Rowman & Littlefield, 2016. vi, 195 s. Europe today. ISBN 978-1-4422-7064-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]

 7. ŽÁRSKA, Elena et al. Verejná správa. Recenzenti: František Ochrana, Tomáš Jacko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 354 s. [25,15 AH]. KEGA 009EU-4/2011. ISBN 978-80-225-4228-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 4]

 8. BELIČKOVÁ, Kornélia. Perspektíva smerovania viacročného finančného rámca ako formy medziinštitucionálnej dohody medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou Európskej únie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 3, s. 48-56. 2012-2015/2864.
  článok

  článok


 9. ŠMÁTRALA, Jaromír. Alternatívny spôsob konania v slovenskom trestnom práve procesnom s poukazom na europeizáciu trestného práva. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 1, s. 105-113. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0190256/AUSPICIA-1-2014.pdf>
  článok

  článok


 10. ZEMANOVÁ, Štěpánka et al. Malé státy v Evropské unii – taktiky prosazování národních priorit v Radě EU. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2014. ISSN 1804-1280, 2014, roč. 19, č. 1, s. 3-18.
  článok

  článok