Výsledky vyhľadávania

 1. SERESOVÁ, Terézia. Pozícia ruskej menšiny v pobaltských krajinách po rozpade Sovietskeho zväzu. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 118-126 online.
  článok

  článok

 2. REGULI, Martin. EU Accession and Revival of Nationalisms in CEE. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2019. ISSN 2391-7083, 2019, no. 11, s. 20-33.
  článok

  článok

 3. SPIRIDON, Vasile. Literatura de „frontieră“ a lui Gib I. Mihăescu (romanul Rusoaica) : În drum spre Chişinău. In Un veac de conflagraţii. Conferinţă ştiinţifică internaţională. Un veac de conflagraţii: Realitate şi ficţiune : conferinţă ştiinţifică internaţională, ediţia a VII-A, Chişinău, 8 iunie 2018. - Chişinău : Pontos, 2019. ISBN 978-9975-72-366-4, p. 31-39.
  článok

  článok

 4. The Former Soviet Union and East Central Europe between Conflict and Reconciliation. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. online. Research in Peace and Reconciliation, Volume 4. Dostupné na : <https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.13109/9783666560330> ISBN 978-3-666-56033-0. ISSN 2197-0947.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. VLKOVÁ, Eva. Vybrané otázky francúzsko-sovietskych vzťahov v 30. rokoch 20. storočia. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 3, s. 29-34 online.
  článok

  článok

 6. ČECH, Ľubomír. Islamské obrodenie v postsovietskej strednej Ázii po rozpade ZSSR. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 46-56 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 7. ŠKVRNDA, František. Svet viac ako štvrťstoročie bez ZSSR (3). In Slovo - online verzia. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 18.9.2017, s. [1-4] online.
  článok

  článok

 8. ŠKVRNDA, František. Svet viac ako štvrťstoročie bez ZSSR (2). In Slovo - online verzia. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 14.9.2017, s. [1-4] online.
  článok

  článok

 9. ŠKVRNDA, František. Svet viac ako štvrťstoročie bez ZSSR (1). In Slovo - online verzia. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 12.9.2017, s. [1-6] online.
  článok

  článok

 10. SOPKOVÁ, Gabriela. Rusko: skúsenosti z dvoch systémov. Recenzenti: Tatiana Hlušková, Ján Jurišta. 1. vydanie. Trenčín : Nave Libre, 2017. 148 s. [6,60 AH]. ISBN 978-80-971546-1-5.