Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. Štefan Majtán a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce: Miroslav Uhliar, Jakub Kintler. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 1125 s. [56,20 AH]. ISBN 978-80-225-4536-5.

 2. Improving Energy Efficiency in the Agro-food Chain. Paris : OECD, 2017. 105 s. OECD Green Growth Studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/improving-energy-efficiency-in-the-agro-food-chain_9789264278530-en> ISBN 978-92-64-27852-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Acta technologica agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering the Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra: vedecký časopis poľnohospodárskej techniky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. - Registrovaný: Scopus. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 4x ročne. ISSN 1335-2555. Dostupné na : https://www.degruyter.com/view/j/ata
  časopis

  časopis


 4. MATOŠKOVÁ, Dagmar - GÁLIK, Jozef. Vybrané aspekty ekonomiky potravinárskeho priemyslu a zahranično-obchodná výmena krajín EÚ. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 31-52.
  článok

  článok


 5. TÓTH, Miroslav. Nové výzvy pre slovenské poľnohospodárstvo. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 1085-1095 CD-ROM. VEGA 1/0128/15; VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok


 6. BARTOŠ, Adam. Status and evaluation of selected indicators of agriculture SR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 21-26 CD ROM. VEGA 1/0128/15 (100 %).
  článok

  článok


 7. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kásl, Ivan Hečko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [197 s., 12,72 AH]. ISBN 978-80-225-4298-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. ORESKÝ, Milan et al. Aplikovaný marketing. Recenzovali: Jaroslav Kita, Oľga Drahovská. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 351 s. [23,78 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0178/14, KEGA 018 EU - 4/2014. ISBN 978-80-8168-382-4. [Počet ex. : 16, z toho voľných 7, prezenčne 3]

 9. CHRASTINOVÁ, Zuzana - MATOŠKOVÁ, Dagmar - KRÍŽOVÁ, Slávka. Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť slovenského agropotravinárstva. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2015. ISSN 1338-6336, 2015, roč. 15, č. 4, s. 64-87 online. Dostupné na : <http://www.vuepp.sk/EP2015/4/4.Chra.pdf>
  článok

  článok


 10. LACKOVÁ, Alica. Agropotravinársky sektor a jeho vývoj. In Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4110-7, s. 102-107 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok