Výsledky vyhľadávania

 1. SIKA, Peter. Technologický pokrok a jeho dopad na ekonomiku a trh práce. In Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2021. ISBN 978-80-8075-939-1, s. 409-418 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 2. BÉREŠOVÁ, Juliana - CIBUĽA, Milan. Analýza hlavných komponentov ako metóda viacrozmernej štatistickej analýzy. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 14-22. I-21-112-00.
  článok

  článok

 3. DEÁKOVÁ, Stanislava - BUKOVOVÁ, Sylvia. Consumer Protection in the Conditions of the Slovak Republic in Line with the Harmonization of Legislation and Consumer Rights Within the EU. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 4. MICHŇOVÁ, Mária - MEGYESIOVÁ, Silvia. Analýza produktivity práce sekcie poľnohospodárstva v regiónoch krajín V4. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 6-27 online.
  článok

  článok

 5. TŮMOVÁ, Jana. Continuity and Change: American Foreign Policy in the Era of Donald Trump through the Lens of Role Theory. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. ISSN 1335-2741, 2021, roč. 24, č. 2, s. 125-146.
  článok

  článok

 6. ŠOLTÉS, Erik - BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Elektromobilita a jej vzťah s ekonomickým rozvojom a znečistením ovzdušia v priestore EÚ. - Registrovaný: Scopus. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 2, s. 103-123 online. APVV SK-SRB-18-0009, VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 7. BEDNÁR, Richard. Špecifiká vytvárania podnikateľského nápadu startupov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 33-40 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 8. UHLIAR, Miroslav. Specifics of Creative Business in Architecture. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-12 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 9. CHOCHOLATÁ, Michaela. Priestorová analýza kriminality: jednorozmerný a viacrozmerný prístup. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 2, s. 58-66 online. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 10. MAKALATIA, Givi. Comparative Analysis of the Factors Affecting the Economic Growth in Georgia and Assessment of the Efficiency of the Budget Policy. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 1-10.
  článok

  článok