Výsledky vyhľadávania

 1. BREZINA, Ivan - GEŽÍK, Pavel. Metóda PERT versus metóda GERT. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 5-12 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Úvod do operačného výskumu II. Recenzenti: Petr Fiala, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. [134 s.] [6,70 AH]. ISBN 978-80-89962-28-0. [Počet ex. : 10, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 3. GAJDOŠ, Jozef. Algoritmický prístup k riešeniu problémov. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4498-6, s. 24-28 CD-ROM. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 4. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj - GEŽÍK, Pavel. Hranovo orientované metódy kritickej cesty versus uzlovo orientované metódy kritickej cesty s deterministickou a stochastickou grafovou štruktúrou. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 393-404 online.
  článok

  článok

 5. FIEDOR, Paweł - LAPSCHIES, Sarah - ORSZÁGHOVÁ, Lucia. The Centrally Cleared Interest Rate Derivatives Market: How Are Clients Changing the Risk Perspective? - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Financial Market Infrastructures. - Tilburg : Faculty of Economics and Business Administration. ISSN 2049-5412, 2018, vol. 7, no. 2, pp. 1-28 online.
  článok

  článok

 6. BAUMÖHL, Eduard et al. Networks of Volatility Spillovers Among Stock Markets. In Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1873-2119, 2018, no. 490, pp. 1555-1574 online.
  článok

  článok

 7. DUPAĽ, Andrej. Manažment výroby : zbierka príkladov. Recenzenti: Miroslav Majtán, Roman Šíp. 2. upravené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 99 s. [3,08 AH]. ISBN 978-80-225-4516-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 8. BALÁŽ, Vladimír - KARASOVÁ, Katarína. Geographical patterns in the intra-european migration before and after eastern enlargement: The connectivity approach. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-30.
  článok

  článok

 9. DRABIKOVÁ, Elena - FECKOVÁ ŠKRABUĽÁKOVÁ, Erika. Monitoring and Controlling of Economic Tasks Through Tools of Graph Theory. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 2, [p. 17-26].
  článok

  článok

 10. KAO, Chiang. Network data envelopment analysis : foundations and extensions. Cham : Springer, 2017. xv, 443 s. International series in operations research & management science, Volume 240. ISBN 978-3-319-31716-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]