Výsledky vyhľadávania

 1. LEŠKOVÁ, Alexandra. The Success of Peer Review Evaluation in University Research Funding – the Case Study from Slovakia. In ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development. International Scientific Conference. ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development : Conference Proceedings of the Fourth International Scientific Conference, June 7, 2018, Sofia, Bulgaria. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018. ISBN 978-86-80194-12-7, pp. 372-382 online. I-18-101-00, APVV-14-0512.
  článok

  článok

 2. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. The Impact of Public Research Funding on Scientific Production – the Case Study of Individuals in Slovakia. In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. APVV-14-0512, I-18-101-00.
  článok

  článok

 3. HVIZDOVÁ, Eva. Academic promotion system and academic success indicators in Slovakia. In Leveraging success of young scholars in business discipline : research monograph. - Warsaw : CeDeWu.pl, 2014. ISBN 978-83-7556-116-6, pp. 53-74 [1,47 AH] CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ARLTOVÁ, Markéta. Problém měření a hodnocení individuální vědecké výkonnosti. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233, 2010, roč. 58, č. 3, s. 392-401.
  článok

  článok

 5. VYMĚTAL, Jan. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 433 s. ISBN 978-80-7357-520-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. VASILOVÁ, Michaela. Spôsoby hodnotenia kvality vedeckovýskumnej práce učiteľov, univerzít, vedeckých článkov a časopisov. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti univerzitného vzdelávania : zborník zo sympózia k vedeckému projektu VEGA 1/255/05 a internému grantu 300013/05 v redakcii Vandy Lieskovskej a riešiteľského kolektívu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2292-2, s. 64-74.
  článok

  článok

 7. BELLÉROVÁ, Beáta. O monitorovaní vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom publikačnej činnosti a citácií. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2007. ISSN 1335-5864, 2007, roč. 18, č. 2, s. 22-25.
  článok

  článok

 8. HUDECOVÁ, Simona. Výročné stretnutie členov EBSLG v Prahe : Measuring Library Performance. In ITlib : informačné technológie a knižnice. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. ISSN 1335-793X, 2003, roč. 7, č. 3, s. 31-33. Dostupné na : <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib033/hudecova.htm>
  článok

  článok

 9. HUDECOVÁ, Simona. EBSLG Annual General Meeting. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 3, s. 11-14.
  článok

  článok

 10. Študijný odbor Knižničná a informačná veda : magisterské štúdium, doktorandské štúdium. Bratislava : STIMUL, 1998. 84 s. ISBN 80-85697-89-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]