Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁK, Štefan. Do People in Petržalka Value Green Areas? A Hedonic Model of Apartment Prices. In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0886/16, APVV-14-0512.
  článok

  článok

 2. VAŠUTA, Tomáš. Realitná hostina s otáznym koncom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 6. júla 2017, roč. 27, č. 27, s. 38-39.
  článok

  článok

 3. GERTLER, Ľubomíra - SIVÁK, Rudolf - KISEĽÁKOVÁ, Dana. Assessing explanatory power of household debt for house prices. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 4, s. 355-369. VEGA 1/0946/17.
  článok

  článok

 4. DLUHOŠ, Martin. Simulácie rôznych typov prémie medzi inzerovanou cenou a realizovanou cenou nehnuteľností a ich možné dopady na odhady parametrov. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 1, s. 5-13 online. I-17-101-00.
  článok

  článok

 5. REHÁK, Štefan - SÍBERT, Adam. Public transportation and apartment prices: a hedonic model of Bratislava. In Engines of urban and regional development. Central european conference in regional science - CERS. Engines of urban and regional development : conference proceedings : 6th central european conference in regional science : 20 – 22 september 2017, Banská Bystrica, Slovak Republic. - Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017. ISBN 978-80-557-1335-9, pp. 298-307. VEGA 1/0886/16.
  článok

  článok

 6. SÍBERT, Adam. Apartment’s price: a look at physical attributes. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 400-408 online. VEGA 1/0886/16.
  článok

  článok

 7. NEMCOVÁ, Daniela. Cena ako kľúčový faktor na trhu s nehnuteľnosťami. In Scientia iuventa 2016. Medzinárodná konferencia. Scientia iuventa 2016 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 21. apríl 2016, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1084-6, s. 353-359.
  článok

  článok

 8. NJAVRO, Mato - POSEDEL, Petra - VIZEK, Maruška. Regime switching behaviour of real estate and equity prices in emerging countries. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2016. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 4, s. 396-410.
  článok

  článok

 9. JAKUBEC, Miroslav. Stanovenie hodnoty hotelov. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 26-36 [CD -ROM]. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 10. REHÁK, Štefan. Spatial effects in hedonic price models for apartments. In 5th winter seminar of regional science. 5th winter seminar of regional science : proceedings : High Tatras, 11th -14th march 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4072-8, s. [1-12]. VEGA 13/005/00.
  článok

  článok