Výsledky vyhľadávania

 1. GRIGELOVÁ, Petra. Parlamentná diplomacia ako významný faktor zahraničnej politiky Slovenskej republiky počas prvého roku samostatnosti. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2020. ISSN 1337-8163, 2020, roč. 13, č. 1, s. 18-39.
  článok

  článok

 2. ŠTULAJTER, Ivan - KALICKÝ, Juraj. Sport Diplomacy Within US International and National Political Activities. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 113-120.
  článok

  článok

 3. STRELINGER, Ján. Cultural Diplomacy and the Role of Culture in International Negotiations. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-8 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-078-4, s. 106-115.
  článok

  článok

 4. MARASOVÁ, Jana. Corporate Diplomacy in Human Resources Management in the Context of Multinational Corporations in Slovakia. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISSN 1335-7069, 2020, roč. 21, č. 1, s. 5-15.
  článok

  článok

 5. JANUBOVÁ, Barbora. Vývoj diplomatických vzťahov a ekonomickej spolupráce medzi Brazíliou a subsaharskými štátmi. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 2, s. 16-26. I-20-102-00.
  článok

  článok

 6. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Nemecký jazyk ako odborný jazyk v diplomacii. In Odborný cudzí jazyk: teória a prax. konferencia. Odborný cudzí jazyk: teória a prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISBN 978-80-558-1608-1, s. 169-176 online.
  článok

  článok

 7. ŠUKOLOVÁ, Lucia. German Language in Bilateral Diplomacy. In MMK 2020. mezinárodní konference. MMK 2020 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISBN 978-80-87952-33-7, s. 818-825 online.
  článok

  článok

 8. ONDRIAŠ, Juraj. Slovakia External Relations Briefing: External Relations of Slovakia: Reacting to the COVID-19 Outbreak. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 27, no. 4, pp. 1-4 online.
  článok

  článok

 9. ONDRIAŠ, Juraj. Slovakia External Relationsbriefing: External Relations of Slovakia: The COVID-19 Pandemic. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 28, no. 4, pp. 1-4 online.
  článok

  článok

 10. ČIEFOVÁ, Michaela - RAK, Pavol. Nemecký jazyk ako komunikačné médium vedy, hospodárstva, práva a medzinárodných vzťahov. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 159-166 online.
  článok

  článok