Výsledky vyhľadávania

 1. KLENKA, Michal. Medzinárodnoprávna úprava využívania vzdušného priestoru : dizertačná práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2019. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BREZOVSKÝ, Jozef. Letecká preprava: Rýchlo a bezpečne. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, september-október 2019, roč. 15, č. 80, s. 30-31.
  článok

  článok

 3. KLENKA, Michal. Stratégia Európskej únie v oblasti letectva. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2018, vol. 7, no. 2, pp. 76-92.
  článok

  článok

 4. FRASCH, Alexander. Komparácia medzinárodných osobných leteckých dopravcov z aspektu charakteru služieb a obchodného modelu. In MERKÚR 2018. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2018 : The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, November 29–30, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4554-9, s. 60-70 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. KLENKA, Michal. Právny režim bezpilotných lietadiel na území Európskej únie. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 3, s. 64-79 online.
  článok

  článok

 6. KOLÁŘ, Vojtěch. Letecké přepravy zažívají odliv na moře. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 9, s. 18-19.
  článok

  článok

 7. GAJDOŠ, Jozef. Stratégia letectva v Európskej únii. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 18 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. BLAŽEJ, Ján. Vrtkavý biznis obchádza Slovensko. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 14. mája 2015, roč. 25, č. 19, s. 56-59.
  článok

  článok

 9. GRANČAY, Martin. Aktuálne trendy v leteckej doprave. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [298-306] CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 10. Letiskové infraštruktúry financované z prostriedkov EÚ: nedostatočná hodnota za vynaložené peniaze : osobitná správa č. 21 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 68 s. ISBN 978-92-872-1291-7. ISSN 1831-0931. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]