Výsledky vyhľadávania

 1. SPIŠIAKOVÁ, Mária - KITTOVÁ, Zuzana. Labour Market Requirements for Foreign Language Education with a Focus on Spanish. - Registrovaný: Web of Science. In Advanced Education. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2410-8286, 2020, no. 14, pp. 29-37 online. KEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 2. ROVENSKÁ, Denisa. Emocionálne inteligentná verejná správa - je to len Utópia? In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 1, s. 88-103.
  článok

  článok

 3. TEREK, Milan. Možnosti riešenia problému neodpovedania v analýzach dát pri vyčerpávajúcom skúmaní prostredníctvom dotazníkových zisťovaní. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 4, s. 28-41.
  článok

  článok

 4. CHMELÁROVÁ, Zuzana - PASIAR, Ladislav - VARGOVÁ, Dominika. The Level of Student's Creativity and Their Attitude to the Project-Based Learning. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Educational Sciences & Psychology. - Bucuresti : Petroleum - Gas University of Ploiesti. ISSN 2247 – 8558, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 3-15 online.
  článok

  článok

 5. POÓR, József et al. A szervezeti jellemzők hatása a munkaerőhiány kialakulását előidéző okokra egy hazai empirikus kutatás tükrében. In 2nd Ferenc Farkas International Scientific Conference (2020). II. Ferenc Farkas Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020). - Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, 2020. ISBN 978-963-429-586-0, o. 99-120.
  článok

  článok

 6. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Dôsledky syndrómu vyhorenia zamestnancov v pracovnom procese. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 184-194 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 7. KISSOVÁ, Jana - DEÁKOVÁ, Stanislava. Vybrané aspekty spotrebiteľského vzdelávania v Slovenskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 272-281 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 8. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Otvorené kancelárie z pohľadu zamestnancov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 198-206 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 9. RAKOVSKÁ, Júlia. Vplyv automatizácie a robotizácie na výrobný proces. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 389-396 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 10. PAPRSKÁROVÁ, Paulína - MIŠÚN, Juraj. Dôležitosť využitia samokontroly v kontrolnom procese. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 361-368 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok