Výsledky vyhľadávania

 1. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - HOCMAN, František. Factors Influencing Firm Growth - Theoretical and Empirical Overview. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 1, s. 42-53. APVV 15-0322.
  článok

  článok


 2. LÁBAJ, Martin. (Ne)efektívne využívanie výrobných faktorov a rozdiely v produktivite práce v rámci spracovateľského priemyslu na Slovensku. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 2, s. 7-10 online.
  článok

  článok


 3. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Štrukturálne zmeny vo výrobe a ekonomike virtuálnej farmy na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 96-110 online. VEGA 1/0128/15 (Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti).
  článok

  článok


 4. VESELKOVÁ, Alexandra et al. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 5]

 5. DUJAVA, Daniel. Súhrnná produktivita výrobných faktorov a využívanie kapacít v Európskej únii. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 6. DUJAVA, Daniel. Limity konvergencie nových členských štátov Európskej únie. Recenzenti: Ján Lisý, Menbere Workie Tiruneh, Martin Lábaj. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 106 s. [6,9 AH]. VEGA 1/0246/16. ISBN 978-80-225-4441-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. NOVÁK, Jaromír - ŠLOSÁR, Rudolf. Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. Recenzenti: Vladimír Gonda, Mária Chrenová. 3. aktualiz. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2016. 232 s. [13,80 AH]. ISBN 978-80-10-02993-8.

 8. ŠÍMA, Ondřej. Heterogenita mobilních výrobních faktorů jako narušení podmínky optimální měnové oblasti (příklad eurozóny). In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 3, s. 319-337.
  článok

  článok


 9. SEMINSKÝ, Jaroslav. The Etymology of term the fourth industrial revolution. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 11, pp. 324-326 online.
  článok

  článok


 10. IFEGWU, Kalu Ukpai. Assessing agricultural production systems from a sustainability perspective: some findings from agro-ecological zones of Africa. In Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. ISSN 1336-9261, 2016, vol. 19, no. 2, s. 3-9 online.
  článok

  článok