Výsledky vyhľadávania

 1. Transfer technológií sa začína v kaviarni. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 19-24.
  článok

  článok


 2. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Ekonomické vedy vo výkonovom financovaní. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 66-73 CD-ROM. APVV- 14-0512.
  článok

  článok


 3. GONDA, Vladimír - NESTORENKO, T. P. Universities and lifelong learning in the context of sustainable development. In Management of innovation process in Ukraine: economic, social and political transformation. international conference. 6 International conference management of innovation process in Ukraine: economic, social and political transformation: Lviv, 19-21 May 2016 [elektronický zdroj]. - Lviv : National Polytechnic University, 2016. ISBN 978-617-607-928-6, p. 153-154 CD-ROM. VEGA 1/0393/16 (25 %), VEGA 1/0409/14 (25%), Visegrad fund 51501858.
  článok

  článok


 4. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonovo orientované financovanie výskumu. In NEMEC, Juraj. Investovanie v Európe – súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Banská Bystrica, 8. november 2016. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1144-7, s. [1-6] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok


 5. KAČÍRKOVÁ, Mária. Základné východiská, trendy a stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 1109-1116 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. BOČKOVÁ, Nina. Fuzzy logic pro podporu investic do výzkumu a vývoje v malých a středních podnicích. In Scientific papers of the University of Pardubice : Series D [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2015. ISSN 1804-8048, 2015, č. 35, s. 18-29. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211747/SciPap-D-35.pdf>
  článok

  článok


 7. BUKOVOVÁ, Sylvia. Podpora rizikového financovania malých stredných podnikov v rámci EÚ. In Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3826-8, s. 8-17 [CD-ROM]. VEGA 1/0980/12.
  článok

  článok


 8. MALIKOVÁ, Zuzana et al. Governmental research support programs and private entities in Slovakia. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2014. ISSN 1213-2446, 2014, roč. 14, č. 4, pp. 345-371.
  článok

  článok


 9. KUŠNÍROVÁ, Jana. Podpora investícií do vedy a výskumu formou daňových úľav pre podniky v Slovenskej republike a vo Veľkej Británii. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Marec 2013, roč. 6, č. 1, s. 66-74. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 10. VONGREJ, Marián. Porovnanie výdavkov na vedu, výskum a vývoj v podmienkach Slovenskej a Českej republiky. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 14. február 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3581-6, s. [1-5] CD-ROM. ITMS 26240120032, APVV 0053-11.
  článok

  článok