Výsledky vyhľadávania

 1. HALÁSKOVÁ, Martina - BEDNÁŘ, Pavel. Public Research and Development in European Union Countries - Evaluation Based on Selected Indicators. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, č. 43, s. 74-86.
  článok

  článok

 2. LEŠKOVÁ, Alexandra. Assessing the Impact of Public Research Funding on Scientific Production – The Case Study of Individuals in Slovakia. In Current Trends in Public Sector Research. International Conference. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 22nd International Conference : Šlapanice, [Czech Republic], 18–19 January 2018. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8923-5. ISSN 2336-1239, pp. 283-291 online. VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok

 3. Transfer technológií sa začína v kaviarni. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 19-24.
  článok

  článok

 4. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. Project research funding in Slovakia. In ITEMA 2017 : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture. International scientific conference on IT, tourism, economics, management and agriculture. ITEMA 2017 : conference proceedings : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture : international scientific conference : Budapest, Hungary, october 26, 2017. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. ISBN 978-86-80194-08-0, pp. 604-612 online. APVV-14-0512, VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok

 5. ŠIPIKAL, Miroslav - PISÁR, Peter. Negative Effects of Performance Based Funding of Universities: The Case of Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : The Journal of NISPAcee. - Bratislava : NISPAcee Press. ISSN 1337-9038, 2017, vol.10, no. 3, pp. 171-189 online.
  článok

  článok

 6. LEŠKOVÁ, Alexandra. Comparison of different types of project research funding – the case of Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 277-286 online. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 7. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonovo orientované financovanie výskumu. In NEMEC, Juraj. Investovanie v Európe – súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Banská Bystrica, 8. november 2016. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1144-7, s. [1-6] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 8. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Ekonomické vedy vo výkonovom financovaní. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 66-73 CD-ROM. APVV- 14-0512.
  článok

  článok

 9. KAČÍRKOVÁ, Mária. Základné východiská, trendy a stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 1109-1116 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. GONDA, Vladimír - NESTORENKO, T. P. Universities and lifelong learning in the context of sustainable development. In Management of innovation process in Ukraine: economic, social and political transformation. international conference. 6 International conference management of innovation process in Ukraine: economic, social and political transformation: Lviv, 19-21 May 2016. - Lviv : National Polytechnic University, 2016. ISBN 978-617-607-928-6, p. 153-154 CD-ROM. VEGA 1/0393/16 (25 %), VEGA 1/0409/14 (25%), 51501858 Visegrad fund.
  článok

  článok