Výsledky vyhľadávania

 1. ÁRENDÁŠ, Peter. Potenciál indexových fondov v rámci kapitalizačného piliera dôchodkového systému v SR. In EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6, s. 28-36. VEGA 1/0329/11.
  článok

  článok

 2. ŠKRINIAR, Pavel. Skutočne vynikajúce výsledky podielových fondov : kolektívne investovanie na Slovensku v roku 2009. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, február 2010, roč. 11, č. 2, s. 14-17. Dostupné na : <http://investor.hnonline.sk/c1-40506060-skutocne-vynikajuce-vysledky-podielovych-fondov>
  článok

  článok

 3. ŠKRINIAR, Pavel. Niekoľko výskumov, niekoľko výsledkov : existuje vzťah medzi výnosom fondu a množstvom investícií doň? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, február 2010, roč. 11, č. 2, s. 22-23.
  článok

  článok

 4. PAVLOVIČ, Marek. Na trhoch zavládla stagnácia : podielové fondy od 26. októbra do 20. novembra 2009. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2009. ISSN 1335-8235, december 2009, roč. 10, č. 12, s. 44-45. Dostupné na : <http://investor.hnonline.sk/c1-39495930-na-trhoch-zavladla-stagnacia>
  článok

  článok

 5. JAKUB, Peter. Kolektívne investovanie v krajinách V4. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, Máj 2007, č. 5. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/2_HotMaj2007V4PeterJakub1.doc>
  článok

  článok

 6. IZAKOVIČ, Ondrej. Rozdelenie podielových fondov. In Finančný sprostredkovateľ a poradca v praxi : odborný mesačník pre oblasť finančných služieb. - Bratislava : IURA EDITION, 2007. ISSN 1337-5938, 2007, č. 4, s. 5-8.
  článok

  článok

 7. PILCH, Ctibor. Zaistené fondy v podmienkach Slovenska. In Mena, bankovníctvo, finančné trhy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod redakciou doc. Ing. Evy Horvátovej, CSc. k vedeckým projektom: VEGA 1/3835/06, VEGA 1/2563/05, VEGA 1/2552/05, KEGA 3/5122/07, Rozvojový projekt - Využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2422-3, s. 313-321.
  článok

  článok

 8. PILCH, Ctibor. Ku vzájomnej interakcii bankovníctva a kolektívneho investovania. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, Marec 2006, č. 3. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2006casopismarec/2006MarHot%20Vzajom.interakcia%20bankov.a%20KI.doc>
  článok

  článok

 9. PILCH, Ctibor. Podielové fondy v podmienkach Slovenska. In Európsky rozmer podnikania na národnom trhu Slovenska - aktuálne otázky, výzvy a perspektívy v odvetvových a prierezových ekonomikách : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 19. máj 2006, Bratislava. - Bratislava : Združenie CAESaR - Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2006. ISBN 80-969520-0-5, s. 106-113.
  článok

  článok

 10. PILCH, Ctibor. Trh podielových fondov v podmienkach Slovenskej republiky. In Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu. Medzinárodná vedecká konferencia. Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu : Bratislava, 19.-20. október 2006. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2249-X.
  článok

  článok