Výsledky vyhľadávania

 1. BÖSZÖRMENYI, Jana. Crowdfundingové kampane. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 4, s. 37-52.
  článok

  článok

 2. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Startup – právna forma podnikania a možnosti financovania. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 2, s. 40-49.
  článok

  článok

 3. SIRAKOVOVÁ, Eva. Voluntary Contribution Mechnism as an Alternative Mechanism for Providing Public Goods: Evidence from Online Classroom Experiment. In DOKBAT 2021. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2021 : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2021. ISBN 978-80-7678-025-5, pp. 519-528 online. VEGA 1/0239/19, APVV-18-0435.
  článok

  článok

 4. KORDOŠOVÁ, Alena. Institution of Beneficial Lottery. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 69-73.
  článok

  článok

 5. ŠKRINIAR, Pavel. Legislatívne rámce crowdfundingu vo vybraných krajinách. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 109-115 online.
  článok

  článok

 6. BEDNÁR, Richard. Špecifiká vytvárania podnikateľského nápadu startupov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 33-40 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 7. ŠKRINIAR, Pavel. P2P ako zdroj financovania malých a mikropodnikov. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4694-2, s. 56-61 online.
  článok

  článok

 8. LOUČANOVÁ, Erika. Inovatívna forma financovania – crowdfunding. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 1, s. 27-34 online.
  článok

  článok

 9. POLIAK, Miloš et al. The Competitiveness of public transport. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 3, pp. 81–97 online.
  článok

  článok

 10. DUGAS, Jaroslav - ROSOCHA, Ladislav. Formy financovania inovačných aktivít. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 26-33 CD-ROM.
  článok

  článok