Výsledky vyhľadávania

 1. STEINHAUSER, Dušan - GARAJ, Martin. Vplyv vybraných faktorov na vývoj cien nehnuteľností. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 145-153 CD-ROM. KEGA 002EU-4/2015 (2015 – 2016).
  článok

  článok

 2. REHÁK, Štefan. Záleží na polohe? Hedonické modely cien nehnuteľností s priestorovými vplyvmi. In Vedecké state z výskumných projektov 2015 : [zborník príspevkov] : podporené grantom Nadácie VÚB: Letná škola slovenských ekonómov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4190-9, s. 93-110 CD-ROM. VEGA 13-005-00.
  článok

  článok

 3. JAKUBEC, Miroslav. Stanovenie hodnoty hotelov. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 26-36 [CD -ROM]. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 4. LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Faktory ovplyvňujúce ceny nehnuteľností na realitnom trhu. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 104-113 CD-ROM. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok

 5. NEMCOVÁ, Daniela. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami. In Scientia iuventa. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia iuventa 2014 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie: 24. apríl 2014, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0700-6, s. 316-323.
  článok

  článok

 6. ŠIRAŇOVÁ, Mária. Model súčasnej hodnoty a určenie fundamentálnej hodnoty nehnuteľností v krajinách EÚ 28. In Finančná a dlhová kríza a jej odraz na finančnom a realitnom trhu : elektronický recenzovaný zborník vedeckých statí zostavený v súvislosti s riešením vedeckých projektov PMVP I-13-102-00 a PMVP I-13-104-00. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3745-2, s. [1-20] CD-ROM. PMVP I-13-104-00 (50 percent), VEGA 1/0613/12 (50 percent).
  článok

  článok

 7. GAJDOŠ, Jozef. Klasifikácia kancelárskych budov ako nástroj konkurencieschopnosti. In Trendy v podnikání 2013 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 14. - 15. listopadu 2013. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. ISBN 978-80-261-0321-9, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0328/13.
  článok

  článok

 8. PIAČEK, Vladimír - ŠÚBERTOVÁ, Elena. Význam analýz faktorov vplývajúcich na vývoj realitného trhu pre potreby rozhodovania na tomto trhu. In Trendy v podnikání 2013 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 14. - 15. listopadu 2013. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. ISBN 978-80-261-0321-9, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KUBICA, Milan - KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Znalectvo. Lektorovali Helena Majdúchová, Milan Rajňák. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 307 s. [17,53 AH]. Ekonómia, 477. VEGA 1/0980/12, VEGA 1/1174/12. ISBN 978-80-8078-663-2. [Počet ex. : 28, z toho voľných 24, prezenčne 3]
 10. MELUCHOVÁ, Jitka. Fixed assets of the company. In Journal of East European Science and Research : scientific peer-reviewed journal. - Bratislava : European Institute for Development and Education, 2013. ISSN 1338-3302, 2013, vol. 4, no. 1, pp. 121-130. VEGA 1/0069/13.
  článok

  článok