Výsledky vyhľadávania

 1. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Medzinárodná štandardizácia ohodnocovania majetku a jej princípy. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 4-14 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - KUBICA, Milan. The Current Challenges of Property Valuation: The Case of Sweden. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 15-24 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. KUPEC, Josef - DLASK, Petr. Residual Method Used for Commercial Real Estate Valuation and Its Sensitivity. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2020. ISSN 2570-7434, 2020, vol. 10, no. 1, s. 12-21. Dostupné na : <http://bit.fsv.cvut.cz/issues/01-20/full_01-20_02.pdf>
  článok

  článok

 4. KUBICA, Milan - KMETY BARTEKOVÁ, Mária - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Real Estate Valuation Approaches Applied in Canada: Income Approach vs. Cost Approach. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 309-316 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. STEINHAUSER, Dušan - GARAJ, Martin. Vplyv vybraných faktorov na vývoj cien nehnuteľností. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 145-153 CD-ROM. KEGA 002EU-4/2015 (2015 – 2016).
  článok

  článok

 6. LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Faktory ovplyvňujúce ceny nehnuteľností na realitnom trhu. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 104-113 CD-ROM. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok

 7. REHÁK, Štefan. Záleží na polohe? Hedonické modely cien nehnuteľností s priestorovými vplyvmi. In Vedecké state z výskumných projektov 2015 : [zborník príspevkov] : podporené grantom Nadácie VÚB: Letná škola slovenských ekonómov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4190-9, s. 93-110 CD-ROM. VEGA 13-005-00.
  článok

  článok

 8. JAKUBEC, Miroslav. Stanovenie hodnoty hotelov. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 26-36 [CD -ROM]. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 9. NEMCOVÁ, Daniela. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami. In Scientia iuventa. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia iuventa 2014 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie: 24. apríl 2014, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0700-6, s. 316-323.
  článok

  článok

 10. GAJDOŠ, Jozef. Klasifikácia kancelárskych budov ako nástroj konkurencieschopnosti. In Trendy v podnikání 2013 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 14. - 15. listopadu 2013. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. ISBN 978-80-261-0321-9, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0328/13.
  článok

  článok