Výsledky vyhľadávania

 1. ZEMAN, Juraj. Príjmová nerovnosť a ekonomický rast. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Apríl 2018, roč. 26, č. 2, s. 15-16.
  článok

  článok


 2. VAŠANIČOVÁ, Petra - GIRA, Dominik. Relationship between Indexes of GCI and EFI in the Case of EU-27 Countries. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2018. ISSN 1338-0494, 2018, vol. 10, no. 1, s. 5-11.
  článok

  článok


 3. MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 8th Edition. Boston : Cengage Learning, 2018. 836 s. ISBN 978-1-305-58512-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. VLADOVÁ, Anna. Pozícia Slovenska v európskych a globálnych hodnotových reťazcoch. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Jún 2017, roč. 25, č. 3, s. 19-24.
  článok

  článok


 5. JUREČKA, Václav. Makroekonomie. Recenzenti: Milan Žák, Stanislav Šaroch. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA, 2017. 368 s. Expert. ISBN 978-80-271-0251-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. PÁPAI, Adam. A DSGE model of Slovakia with frictional labor market and monetary regime switch. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 3, pp. 287–313.
  článok

  článok


 7. PITUKHINA, Maria - SHABAYEVA, S. - PŘÍVARA, Andrej. Cross-Country Analysis on Neighboring Migration Policy by the Example of Finland and Russia. - Registrovaný: Web of Science. In ICEDU 2017. International Conference on Education. ICEDU 2017 : Proceedings of 3rd International Conference on Education 2017 : 20th - 22nd April 2017, Kuala Lumpur, Malaysia. - Pitakotte : The International Institute of Knowledge Management (TIIKM), 2017. ISSN 2424-6700, pp. 17-28.
  článok

  článok


 8. BLAHOVÁ, Naďa - BRŮNA, Karel. Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 2, s. 141-160.
  článok

  článok


 9. HANČLOVÁ, Jana - JURIOVÁ, Jana - ZÁVACKÁ, Jana. Long-run relations in a small open economy of the Czech Republic and the Slovak Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 5, s. 408-425.
  článok

  článok


 10. HUDEC, Martin - OKASOVÁ, Zuzana. Towards common economic and monetary unions. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 4, s. 385-401.
  článok

  článok