Výsledky vyhľadávania

 1. VLADOVÁ, Anna. Pozícia Slovenska v európskych a globálnych hodnotových reťazcoch. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Jún 2017, roč. 25, č. 3, s. 19-24.
  článok

  článok


 2. HANČLOVÁ, Jana - JURIOVÁ, Jana - ZÁVACKÁ, Jana. Long-run relations in a small open economy of the Czech Republic and the Slovak Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 5, s. 408-425.
  článok

  článok


 3. BLAHOVÁ, Naďa - BRŮNA, Karel. Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 2336-8225, 2017, roč. 65, č. 2, s. 141-160.
  článok

  článok


 4. PÁPAI, Adam. A DSGE model of Slovakia with frictional labor market and monetary regime switch. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 3, pp. 287–313.
  článok

  článok


 5. HUDEC, Martin. Monetary impact of accelerated economic convergence. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 175-185. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok


 6. HUDEC, Martin - OKASOVÁ, Zuzana. Towards common economic and monetary unions. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 4, s. 385-401.
  článok

  článok


 7. PETROVČÍKOVÁ, Katarína - NAŠČÁKOVÁ, Jana. Výmenné relácie v zahraničnom obchode a stupeň otvorenosti krajín V4 a Európskej únie. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 2016, roč. 15, č. 2, s. 41-49.
  článok

  článok


 8. NAŠČÁKOVÁ, Jana - PETROVČÍKOVÁ, Katarína. Ukazovatele zahraničného obchodu Slovenskej republiky po vstupe Slovenskej republiky do Európskej menovej únie. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2016. ISSN 1337-7094, 2016, č. 33, s. 112-116 online.
  článok

  článok


 9. BABECKÁ - KUCHARČUKOVÁ, Oxana - KONEČNÝ, Tomáš. Credit spreads and the links between the financial and real sectors in a small open economy: The case of the Czech Republic. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 4, s. 302-321.
  článok

  článok


 10. ĎURČOVÁ, Júlia. Employment shares by skill level and offshoring intensities: evidence for selected Slovak Industry. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 2, s. 1-10.
  článok

  článok