Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nebezchybnosť digitálnej komunikácie a čo s ňou. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 3/2015, roč. 20, zoš. 78, s. 28-30.
  článok

  článok

 2. ORAVEC, Jozef. Komunikácia: Hovorte so zamestnancami. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, september-október 2019, roč. 15, č. 80, s. 38-39.
  článok

  článok

 3. GAŠOVÁ, Zuzana. Prednáška kolegýň z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej Akadémie vied: Slovenský národný korpus - tvorba, štruktúra, využitie. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 107-108 online.
  článok

  článok

 4. PETERA, Petr et al. Sustainability Information in Annual Reports of Companies Domiciled in the Czech Republic and the Slovak Republic. In Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. - Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 2029-5839, 2019, vol. 30 no. 4, pp.483-495.
  článok

  článok

 5. GEŽÍK, Pavel. Pygmalios analytics ako nástroj zberu dát súvisiacich so zákazníckym správaním sa v kamenných predajniach. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 43-49 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Rukoväť audítorských štandardov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 11, s. 31-32.
  článok

  článok

 7. OLEXOVÁ, Cecília - SIMONIDESOVÁ, Jana. Adaptačný program zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 12-13, s. 179-184.
  článok

  článok

 8. BAGIOVÁ, Alexandra - MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Financial Bilingualism as a Success Factor for Effective Business Combination Project: The Case of US Investors. In European Financial Systems 2019. International Scientific Conference. European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Conference, June 24-25, 2019, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2019. ISBN 978-80-210-9337-9, pp. 23-29 online. I-19-107-00.
  článok

  článok

 9. MIČUDOVÁ, Tatiana. Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti účinný od 1.3.2019. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 11, s. 157-165.
  článok

  článok

 10. UKROPEC, Anton. Povinnosť obce zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 6, s. 7-11.
  článok

  článok