Výsledky vyhľadávania

 1. KMECO, Ľubomír. Vývoj kúpeľníctva a jeho legislatívy na Slovensku po roku 1989. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 1, s. 36-48.
  článok

  článok

 2. MLYNÁROVÁ, Veronika - ELEXOVÁ, Ľudmila. Konkurencieschopnosť kúpeľných podnikov a kúpeľných miest na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 2, s. 114-126.
  článok

  článok

 3. STAŠKOVÁ, Slavomíra. Aplikácia moderných metód hodnotenia výkonnosti v procese finančnej analýzy. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 2, s. 110-114 online.
  článok

  článok

 4. Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu: Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu: Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje : recenzovaný sborník z 8. mezinárodní vědecké konference, 11. dubna 2019, (Opava, Česko). 1. vydání. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2019. CD-ROM 166 s. ISBN 978-80-7510-359-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. LUKÁČ, Jozef - ČULKOVÁ, Katarína. Development of Regions through Financial Health of SPA Facilities. In Journal of Landscape Management. - Brno : Mendel University in Brno. ISSN 1804-2821, 2019, vol. 10, no. 2, pp. 5-11.
  článok

  článok

 6. MARČEKOVÁ, Radka - SEDLÁKOVÁ, Adriana. Návštevnosť vybraných prírodných liečebných kúpeľov na strednom Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 3, s. 184-196.
  článok

  článok

 7. DORČÁKOVÁ, Ingrid - NOVYSEDLÁK, Martin - ČAKANOVÁ, Lucia. Postavenie a reputácia wellness ekonomiky na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 2, s. 67-76 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 8. ŠENKOVÁ, Anna - LÚCHAVOVÁ, Radka. Implementácia metódy balanced scorecard v kúpeľnom podniku. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. ISSN 1212-415X, 2018, roč. 18, č. 4, s. 79-88.
  článok

  článok

 9. ELIAŠOVÁ, Darina. Termálne pramene v koncepte rozvoja cestovného ruchu na Islande. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 28-45.
  článok

  článok

 10. Kráľovský zážitok Hotel Royal Palace*****. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. leto, s. 38-41.
  článok

  článok