Výsledky vyhľadávania

 1. HOLZEROVÁ, Patrícia - ČIČKOVÁ, Zuzana. Ochrana hospodárskej súťaže a protimonopolná politika v podmienkach EÚ a SR. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 63-69 CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 2. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Current Issues of Antimonopoly Law and Antimonopoly Regulation in the Slovak Republic. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 323-330. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 3. PETR, Michal. Skládačka bid rigging, leniency a trestní odpovědnosti. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2019. ISSN 1804-1183, 2019, č. 3, s. 73-77.
  článok

  článok

 4. ŠMEJKAL, Václav. Ochrana hospodářské soutěže v automobilovém průmyslu z pohledu vymezení relevantních trhů orgány EU. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2019. ISSN 1804-1183, 2019, č. 4, s. 112-118.
  článok

  článok

 5. HOLZEROVÁ, Patrícia - FIGUROVÁ, Dana. Program zhovievavosti v podmienkach Slovenskej republiky. In Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. vedecký workshop. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 3. vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0351/17 : zborník z workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4673-7, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 6. POLEČOVÁ, Petra. Hospodárska súťaž, jej obmedzovanie a porovnanie s antitrustovým právom v USA. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 104-113. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 7. PETR, Michal. „Obrácený“ bid rigging - více nabídek z jedné ekonomické jednotky. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2018. ISSN 1804-1183, 2018, č. 2, s. 38-41.
  článok

  článok

 8. BEJČEK, Josef. „Digitalizace antitrustu“ - móda, nebo revoluce? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2018. ISSN 1804-1183, 2018, č. 3, s. I-IX.
  článok

  článok

 9. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Utilizing of Microeconomic and Optimization Models in Protection and Formation of Competitive Environment in Slovakia. In EURO 2018. European Conference on Operational Research and Management Science. EURO 2018 - Valencia : Technical Program : [29th European Conference on Operational Research and Management Science : July 8-11, 2018, Valencia]. - [Valencia] : [European Association of Operational Research Society], [2018], pp. 351 online.
  článok

  článok

 10. PRESSBURG, Adrian Peter. Samsung i štát sú bez hlavy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. marca 2017, roč. 27, č. 10, s. 52-53.
  článok

  článok