Výsledky vyhľadávania

 1. STANISLAVOVÁ, Mária. Rada školy a jej spolupráca s riaditeľom školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 2, s. 8-11.
  článok

  článok


 2. ŠTANGOVÁ, Nora - VÍGHOVÁ, Agneša. Financial control as part of the management of the state. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 924-930 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. ČERNĚNKO, Tomáš. Efektívnosť miestnej samosprávy 2016 – working paper. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 23-30 CD-ROM. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok


 4. KOČKOVIČOVÁ, Jana. Kontrolné mechanizmy vybraných subjektov verejnej správy v SR – aktuálne problémy. In Veřejná správa 2016. mezinárodní vědecké konference. Veřejná správa 2016 : sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference: Pardubice, 22. 9. 2016. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2016. ISBN 978-80-7560-041-7, s. 54-62.
  článok

  článok


 5. PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 3. aktual. a rozšír. vyd. Praha : GRADA, 2015. 280 s. Finance pro praxi. ISBN 978-80-247-5608-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Externé kontrolovanie na Slovensku. Recenzenti: Nadežda Jankelová, Ján Kráčmar. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 160 s. [11,36 AH]. ISBN 978-80-225-4087-2. [Počet ex. : 20, z toho voľných 7, prezenčne 11]

 7. BRINDZOVÁ, Zuzana. Komparatívna analýza hospodárenia a financovania verejnej správy v krajinách Európskej únie so Slovenskou republikou. In KUŹNIAR, Zbigniew. Medzinárodný vedecký zborník II. - Báčsky Petrovec, Srbsko : Srbské rozvojové združenie, 2015. ISBN 978-86-80394-01-5, s. 4-18.
  článok

  článok


 8. KRIŠTOFIČOVÁ, Dagmar. Najlepšie obce a mestá podľa webových stránok a poskytovania informácií. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1337-2459, Október 2014, roč. 8, č. 5, s. 8-9.
  článok

  článok


 9. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Postupy pri podaní sťažnosti vo verejnej správe. In VS online - Verejná správa profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-5968, 21.8.2014, [s. 1-2], [4,20 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/postupy-pri-podani-staznosti-vo-verejnej-sprave-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fZPg1tR3Xx-b/?query=postupy+pri+pod%E1van%ED+s%BBa%BEnosti+vo+verejnej+spr%E1ve&serp=1>
  článok

  článok


 10. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Základné princípy navrhovaných právnych úprav k voľbám od 1.1.2014. In Verejná správa profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-5968, 21.8.2013, [s. 1] , [3,43 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/zakladne-principy-navrhovanych-pravnych-uprav-k-volbam-od-1-1-2014-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fUtfQjGMcsfM/?query=z%E1kladn%E9+princ%EDpy+navrhovan%FDch+pr%E1vnych+%FAprav+k&serp=1>
  článok

  článok