Výsledky vyhľadávania

 1. TASÁRYOVÁ, Katarína - PAKŠIOVÁ, Renáta. The Impact of Equity Information as an Important Factor in Assessing Business Performance. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Information : [Scientific Journal of Information Science and Technology, Data, Knowledge, and Communication]. - Basel : MDPI. ISSN 2078-2489, 2021, vol. 12, no. 2, pp. 1-18 online. APVV-16-0602, I‐20‐109‐00.
  článok

  článok

 2. GÁLL, Jozef et al. Aplikácie metód umelej inteligencie v procese ekonomickej analýzy vo vybraných aspektoch cestovného ruchu : správa o výsledkoch riešenia projektu: PMVP I-20-107-00. 1. vydanie. Bratislava, 2021. 11 s. [PMVP] I-20-107-00.
 3. ŠEVČÍKOVÁ, Renáta. Eco-Innovation Performance of the Slovak Republic and Analysis of Correlation between Selected Variables. In IAI Academic Conference. Education and Social Sciences. The 2020 IAI Book of Proceedings : International Academic Conference. - Belgrade : International Academic Institute, 2020. ISBN 978-608-4881-08-7, pp. 48-57 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 4. KOTLEBOVÁ, Eva. [Regresná a korelačná analýza s aplikáciami v softvéri SAS]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 2, s. 77-78 online. Recenzia na: Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS / Erik Šoltés ; recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. - Bratislava : Letra Edu, 2019. - ISBN 978-80-89962-38-9.
  článok

  článok

 5. FURKOVÁ, Andrea. Priestorové efekty v regionálnych inovačných aktivitách. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 1, s. 18-41 online. VEGA 1/0248/17, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 6. SOKIL, Oleh et al. Social and Environmental Costs: the Impact of Accounting and Analytical Support on Enterprises’ Sustainable Development in Germany and Ukraine. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 181, no. 1-2, s. 124-136.
  článok

  článok

 7. KINER, Andrej. Korelácia medzi priamymi zahraničnými investíciami a imigráciou v kontexte Slovenska. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 347-355 online.
  článok

  článok

 8. AKHMETOVA, Marina - KRUTOVA, Aleksandra. Rozvoj informačnej spoločnosti ako faktor ekonomického rastu: skúsenosti krajín Európskej únie. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 4, s. 335-353.
  článok

  článok

 9. FURKOVÁ, Andrea. Does Spatial Heterogeneity Matter in the EU Regions’ Convergence Income Process? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 7, s. 677-698. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 10. KÚTIKOVÁ, Jana. Zhluková analýza európskeho poistného trhu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 18 online.
  článok

  článok