Výsledky vyhľadávania

 1. LACINA, Darek. Postavení územního systému ekologické stability v zelené infrastruktuře. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 1, s. 19-22.
  článok

  článok

 2. SUPUKA, Ján. Aktuálne problémy mestských sídiel a potenciál ich riešenia prostredníctvom zelenej infraštruktúry. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 1, s. 11-18.
  článok

  článok

 3. LAPIN, Milan. Dôsledky prirodzených zmien klímy a človekom vyvolanej klimatickej zmeny na sociálne a ekonomické sektory. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 56-65 online. APVV-0303-11, APVV-0089-12.
  článok

  článok

 4. ĎURČANSKÁ, Daniela - JANDAČKA, Dušan. Monitorovanie znečisťovania ovzdušia cestnou dopravou. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 3, s. 138-148.
  článok

  článok

 5. Quality of life in european cities 2015 : flash eurobarometer 419. January 2016. Fieldwork: may - june 2015. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 169 s. Regional and urban policy. ISBN 978-92-79-54562-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina. Vzduch, ktorý dýchame. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 115-122 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. GEŽÍK, Pavel. Ekologický prístup a legislatíva v Eco-Eco modeloch transportu. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-6] [CD-ROM]. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 8. STREIMIKIENE, Dalia - VVEINHARDT, Jolita. Environmental quality and health status in the Balic States in comparison with Slovak and Czech Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 7, s. 737-762.
  článok

  článok

 9. MIKLÁNKOVÁ, Oľga. Pracujete v zdravej budove? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2015. ISSN 1337-9798, 2015, roč. 7, č. November-december, s. 52-53. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210054/GW011-0122015_lowres.pdf>
  článok

  článok

 10. POLÁČKOVÁ, Hana. Kvalita životného prostredia ako determinant ekonomického rastu. In Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie "Európa 2020". Vedecký workshop. Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie "Európa 2020" : recenzovaný zborník z vedeckého workshopu : Bratislava 21. 11. 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3974-6, s. 102-121 CD-ROM. VEGA 1/0174/1.
  článok

  článok