Výsledky vyhľadávania

 1. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-6. Vedeckí redaktori a recenzenti: Lívia Adamcová, Richard Repka, Martina Šipošová. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. 240 s. ISBN 978-80-8177-075-3.
 2. 2.2./111

  PAVLŮ, Dušan. 2./111. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 3. ŠKVRNDA, František, ml. Sokratovská otázka ako problém historiografie antickej filozofie. Recenzenti: Andrej Kalaš, Vladislav Suvák. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 93 s. [4,86 AH]. VEGA 1/0864/18, VEGA 1/0017/17. ISBN 978-80-223-4856-0.
 4. FRAŇO, Peter. Appius Claudius Caecus a počiatky rímskej filozofie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 3, s. 183-194.
  článok

  článok

 5. PAVLŮ, Dušan. Kniha o reklamě - jak dělat reklamu, aby se vyplácela. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok

 6. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-7. Recenzenti: Lívia Adamcová, Viera Lagerová. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. [258 s.]. ISBN 978-80-8177-076-0.
 7. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-8. Recenzentky: Lívia Adamcová, Viera Lagerová. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. 130 s. ISBN 978-80-8177-078-4.
 8. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : EKONÓM. 2x ročne. ISSN 1338-6743. Dostupné na : http://linguaetvita.sk/
  časopis

  časopis

 9. Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.vsdanubius.sk/Veda/Forum-cudzich-jazykov-politologie-a-medzinarodnych-vztahov> ISSN 2454-0145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 10. TUREKOVÁ, Andrea. Mémoire et imagination dans la Jeunesse du Commandeur de l’abbé Prévost. - Registrovaný: Scopus. In Svět literatury. - Praha : Univerzita Karlova v Praze. ISSN 2336-6729, 2020, roč. 30, č. 62, s. 29-37 online.
  článok

  článok