Výsledky vyhľadávania

 1. HULA, Róbert. Neuromarketing ako súčasť spotrebiteľskej neurovedy. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 70-78 online.
  článok

  článok

 2. ZÉMAN, Zoltán - BOGDAN, Alexandru. Marketing Strategy and Building Brand Value on the Hungarian Market. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2019. ISSN 2585-7258, 2019, vol. 13, no. 2, pp. 1-9.
  článok

  článok

 3. ČVIRIK, Marián. Rola krajiny pôvodu vo vybraných problémoch marketingu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 2, s. 16-24 online.
  článok

  článok

 4. Economic and Social Development. International Scientific Conference - XVIII International Social Congress (ISC-2018). Economic and Social Development : Book of Proceedings - 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development, XVIII International Social Congress (ISC-2018), Moscow, 18-19 October 2018 [elektronický zdroj]. Review Committee: Marina Klacmer Calopa, Ana Aleksić. 1st Edition. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ... [et al.], 2018. online 955 s. ISSN 1849-7535.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ANZMAC 2017: Marketing for Impact. International Conference. ANZMAC 2017: Marketing for Impact : Proceedings from the Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, 4–6 December 2017, RMIT University, (Melbourne, Australia). Reviewers: Narjess Abroun, Jonathan Baker ... [et al.]. 1st Edition. Melbourne : RMIT University, 2017. online 1009 s. ISSN 1447-3275.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. HOMBURG, Christian. Marketingmanagement : Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung. 6. überarb. und erweit. Aufl. Wiesbaden : Springer Gabler, 2017. 1368 s. ISBN 978-3-658-13655-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. KUDLOVÁ, Zuzana - LUKÁČ, Jozef. Marketingová komunikácia a jej miesto v strategickom riadiacom procese. In Nové trendy v manažmente a marketingu. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu IV. : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z vedeckého workshopu : 5. - 6. október 2017, Zámutov, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4458-0, s. 39-46 CD-ROM. I-17-105-00.
  článok

  článok

 8. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - KOBULNICKÝ, Ján - DEMEČKO, Michal. Identifikácia a segmentácia zákazníkov. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2017. ISSN 1337-7094, 2017, č. 36, s. 30-32.
  článok

  článok

 9. ŠTEFANČIKOVÁ, Anna. New approaches to the integration of marketing communication tools. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2015. ISSN 1336-9105, 2015, roč. 10, č. 1, s. 27-33 online.
  článok

  článok

 10. ŠALAMOUN, Jan - KUBÍNOVÁ, Jana - PAVEZOVÁ, Iveta. Strategic marketing and management of private labels. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 2, s. 93-102. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191421/Auspicia-2.2014.pdf>
  článok

  článok