Výsledky vyhľadávania

 1. GOROKHOVA, Anna E. - ZAITSEV, I.A. - SEKERIN, Vladimir D. Data Science Methods in Evaluating Inovative Potential and Innovative Activity of Industrial Enterprise under Conditions of Digital Economy. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2020. ISSN 1805-3246, 2020, č. 1, s. [1-7].
  článok

  článok

 2. MME 2020. International Conference on Mathematical Methods. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. 1st Edition. Brno : Mendel University in Brno, 2020. online 682 s. ISBN 978-80-7509-734-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. ČIČKOVÁ, Zuzana - HOLZEROVÁ, Patrícia. Nekooperatívna viackriteriálna hra. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 37-43 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 4. STREŽO, Marek - MUCHA, Vladimír. Modelovanie rizika rezerv založeného na agregovaných (trojuholníkových) dátach pomocou zovšeobecnených lineárnych modelov. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 75-82 CD-ROM. VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 5. Science, Technology and Innovations. International Scientific Conferences. Science, Technology and Innovations : Collection of Scientific Articles from International Scientific Conferences. Reviewers: Maria Dos-Santos, John C. Crotss. 1st Edition. Lisbon : Pegasus Publishing, 2019. [132 s.]. Dostupné na : <http://conferencii.com/files/archive/2019-08.pdf> ISBN 978-989-54130-5-9.
 6. STREŽO, Marek - MUCHA, Vladimír. The Earned Premium Calculations in Terms of Property and Casualty Insurance. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, p. 167-176 online. VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19, PMVP I-19-102-00.
  článok

  článok

 7. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan, ml. Manažment portfólia na základe miery výkonnosti DrawDown. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 31-37 online. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 8. Science and Education. Trends and Prospects. Science and Education: Trends and Prospects : Collection of Scientific Articles : Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1. Edition. New York : Yunona Publishing, 2018. 380 s. Conferencii (International Scientific Conferences). Dostupné na : <http://conferencii.com/files/archive/2018-02.pdf> ISBN 978-0-9988574-2-0.
 9. FIGUROVÁ, Dana - ČIČKOVÁ, Zuzana. Shapleyho hodnota aplikovaná v kooperatívnej úlohe rozvozu. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 67-74 online. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 10. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - BREZINA, Ivan, ml. Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-07-5, pp. 266-271. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok